Пропускане до съдържанието на страницата

Обява за публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост

сряда, 27 март 2024

О Б Щ И Н А   Р У С Е

            В изпълнение на Заповед  №РД-01- 814 от 26.03.2024 г.  на  Кмета  на  Община Русе  и  Решениe №69, прието с Протокол №4/25.01.2024 г. на Общински съвет – Русе

                                                                                 О Б Я В Я В А:

1.Публичен търг с явно наддаване на 19.04.2024 г. от 15:00 часа в сградата на Община Русе, пл. „Свобода” №6, ет. 3, Заседателна зала, по реда на Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот УПИ V-1765 от кв. 39, по регулационния план на село Николово, ЕКАТТЕ 51679, Община Русе, одобрен със Заповед №1259/30.03.2009 г. на Кмета Община Русе, с  площ от 894 кв.м., отреден за жилищно застрояване, предмет на Акт №6124/05.11.2009 г. за частна общинска собственост, вписан под №102, том 37, н.д. 8039 вх. рег. №15703 от 18.11.2009 г. по описа на Служба по вписванията – град Русе, с начална тръжна продажна цена 28 090,00лв. (двадесет и осем хиляди и деветдесет лева), без дължими данъци и такси.

2.Вид на търга – публичен с явно наддаване.

3.Стъпката на наддаване при провеждане на търга е в размер на 2 000,00 лв.

4.Депозитът за участие в търга е в размер на 6 000,00 лева и се внася по набирателна сметка BG 37 IORT 7379 3300 0300 00 на Община Русе в ТБ  “ИНВЕСТБАНК” АД – клон Русе до 17:00 часа на 15.04.2024 г., след закупуване на  тръжна документация.

5.Време за оглед на имота – извършва се след закупуване на тръжна документация, съгласуван с отдел „Общинска собственост, земеделие и управление на етажната собственост“ всеки работен ден до 17:00 часа на 15.04.2024 г.

6.За получаване на тръжна документация се заплаща цена от 60,00 лева, без включен ДДС по банкова сметка BG 96 IORT 7379 840008 с вид на плащане: 444000 на Община Русе в ТБ „ИНВЕСТБАНК” АД – клон РУСЕ. Тръжната документация се закупува от Информационния център на Община Русе, сектор „Общинска собственост и наеми”, площад „Свобода” №6, след заплащане на цената от 28.03.2024 г. до 15.04.2024 г., включително до 17:00 часа.

7.Срок за подаване на документите за участие в търга – 15.04.2024 г. до 17:00 часа.      

За допълнителна информация – телефон: 088 289 8843, стая  №602, етаж 6, Община Русе, пл. „Свобода” №6 /входа към ул. „Борисова”/.

 

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/