Пропускане до съдържанието на страницата

Обяви и съобщения за Устройство на територията


Съобщение а основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Община Русе, представя съобщение на заинтересованите страни - местност „Хаджигенова чешма“

понеделник, 30 януари 2023

Павел Пенчев – заинтересувана страна по обявление с изх. №94Т-53-2/21.12.2022 г. за одобрен със Заповед №РД-01-4182/20.12.2022 г. на Кмета на Община Русе Подробен устройствен план –План за застрояване (ПЗ) на ПИ с идентификатор 63427.146.127 в местност „Хаджигенова чешма“


Съобщение а основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Община Русе, представя съобщение на заинтересованите страни - местност „Гарван бюлюк“

понеделник, 30 януари 2023

Емира естейд корпорейшън“ ЕООД – заинтересувана страна по обявление с изх. №30-215-7/21.12.2022 г. за одобрен със Заповед №РД-01-4189/20.12.2022 г. на Кмета на Община Русе Подробен устройствен план – Изменение план за застрояване (ИПЗ) на ПИ с идентификатор 63427.107.38 в местност „Гарван бюлюк“


Съобщение а основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Община Русе, представя съобщение на заинтересованите страни - местност „Нови Халваджи“

понеделник, 30 януари 2023

Петър Петров и Дано Тодоров – заинтересувана страна по обявление с изх. №94Й-2161-21/21.12.2022 г. за одобрен със Заповед №РД-01-4185/20.12.2022 г. на Кмета на Община Русе Подробен устройствен план – План за застрояване (ПЗ) на ПИ с идентификатор 63427.152.205 в местност „Нови Халваджи“


Съобщение на основание чл. 128, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Община Русе, представя съобщение на заинтересованите страни - с. Ново село

понеделник, 30 януари 2023

Стоян Събев – заинтересувана страна по обявление с изх. №30-14357-1/27.01.2023 г. за одобрен със Заповед №РД-01-251/26.01.2023 г. на Кмета на Община Русе Подробен устройствен план – Изменение план за регулация и застрояване (ИПРЗ) на УПИ


На основание чл. 128, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Община Русе, представя съобщение на заинтересованите страни

сряда, 25 януари 2023

На основание чл. 128, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Община Русе, представя съобщение на заинтересованите страни


https://www.livechatalternative.com/