Пропускане до съдържанието на страницата

Обяви и съобщения за Устройство на територията

Съобщение на основание §4, ал. 2 от ЗУТ и чл. 18а, ал. 10 от АПК, Община Русе, представя съобщение на заинтересованите страни - в нов кв. 1049, местност „Под левента“

петък, 14 януари 2022

План за улична регулация (ПУР) за ул. „Лозарска“ от о.т. 8197 до о.т. 8197.2 и План за регулация и застрояване (ПРЗ) на ПИ с идентификатор 63427.156.721 в нов кв. 1049, местност „Под левента“, землище на гр. Русе.


Съобщение на основание чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК - изменение на план за регулация на УПИ V-1723 в кв. 31 по плана на гр. Мартен.

четвъртък, 13 януари 2022

Община Русе обявява на Красимир Колев Абаджиев като заинтересована страна, съобщение с изх. №94К-718-3/16.12.2021 г.  за Заповед №РД-01-924/16.12.2021 г. за отказ за одобряване на подробен устройствен план / ПУП / – изменение на план за регулация на УПИ


Съобщение на основание §4, ал. 2 от ЗУТ и чл. 18а, ал. 10 от АПК, Община Русе, представя съобщение на заинтересованите страни.

сряда, 12 януари 2022

План за улична регулация (ПУР) за ул. „Лозарска“ от о.т. 8197 до о.т. 8197.2 и План за регулация и застрояване (ПРЗ) на ПИ с идентификатор 63427.156.721 в нов кв. 1049, местност „Под левента“, землище на гр. Русе.


Съобщение за издаден индивидуален административен акт

вторник, 11 януари 2022

Пълния текст на съобщението ще намерите тук.…


Съобщение за ПУП - изменение на ПУП и одобряване на план-схеми на ел. мрежи - гр. Русе – кв.: „Цветница“, „Родина“, „Възраждане“, „Здравец“ – етап 3“

вторник, 04 януари 2022

Община Русе  на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП – изменение на подробен устройствен план и одобряване на план схеми на електронните мрежи за обект: „Разширение на тръбна канална мрежа на БТК ЕАД, посредством пасивна оптична мрежа  /


Съобщение за издаден индивидуален административен акт

вторник, 21 декември 2021

Пълния текст на съобщението ще намерите


https://www.livechatalternative.com/