Пропускане до съдържанието на страницата

Обявление за конкурс за длъжността "Директор на детска градина" на ДГ "Чучулига

четвъртък, 28 септември 2023

О Б Я В Л Е Н И Е

 

            Община Русе със седалище и адрес: 7000 гр.Русе, пл. „Свобода” № 6 на основание чл. 90, ал. 2 и чл. 91, ал. 1 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 217, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищно образование и чл. 6, ал.3 от Наредба № 16 от 1.07.2022 г. за провеждане на конкурси за заемане на длъжността директор" в държавните и общинските институции в системата на предучилищното и училищното образование и Заповед № ЧР 88/25.09.2023 г. на Кмета на Община Русе

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността „ДИРЕКТОР ДЕТСКА ГРАДИНА на Детска градина „Чучулига“ в гр. Русе – 1 /едно/ работно място при следните условия:

            І. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

            1. Да са придобили висше образование с образователно-квалификационна степен "магистър";

            2. Да имат не по-малко от пет години учителски стаж по смисъла на §1, т. 3 от ДР на Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти;         

            3. Да притежават придобита специалност и присъдена професионална квалификация в съответното професионално направление, позволяващо изпълнението на чл. 33, ал. 3 от Наредба № 15 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти и нормата задължителна преподавателска работа в детската градина, съгласно приложение № 1 към Наредба № 4 от 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда;  

            4. Да са български граждани или граждани на друга държава, съгласно чл. 213, ал. 4 от Закона за предучилищното и училищното образование;;

            5. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията, съгласно разпоредбите на чл. 215, ал.1, т.1 и ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование;

6. Да не са лишавани от право да упражняват професията;

            7. Да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата и учениците, определени с наредба, издадена от министъра на здравеопазването съгласувано с министъра на образованието и науката.

            ІІ. Начин на провеждане на конкурса:

1. Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания.

            2. Писмен изпит за проверка на степента на придобитите от кандидата компетентности, установени в приложение № 3 към чл. 42, ал. 2, т. 2 от Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти в съответствие със спецификата на институцията организиран в два модула. Първи модул - решаване на тест от 40 въпроса с не по-малко от три варианта на отговор, от които само един възможен верен и втори модул съдържащ десет въпроса със свободни отговори и четири казуса. Писмения изпит е свързани с познаването и прилагането на следните нормативни актове: Закон за предучилищното и училищното образование, Закон за закрила на детето, Кодекс на труда, Наредба № 5 от 03.06.2016 за предучилищното образование, Наредба № 8 от 11.08.2016 год. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование, Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, Наредба за приобщаващото образование, Наредба № 4 от 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда, Етичен кодекс за работещите с деца, Наредба за специализирана закрила на деца на обществени места, Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини и подготвителни групи в училища на територията на община Русе  на Общински съвет – Русе и други– Русе и други.

            3. Защитата на концепцията за стратегическо управление на детска градина „Чучулига“ за период от три години чрез интервю и оценка на уменията на кандидатите за стратегическо мислене – определяне на мисия, визия, цели, действия и резултати, умения за представяне, защита и реализиране на концепцията, оценена по критерии по Приложение 2 от Наредбата.

            ІІІ. Вид правоотношение: споразумение по чл.107 от Кодекса на труда.

ІV. Необходими документи:

            Писмено заявление за участие в конкурса по образец, съгласно Приложение 1 от Наредба № 16 от 1.07.2022 г. за провеждане на конкурси за заемане на длъжността директор" в държавните и общинските институции в системата на предучилищното и училищното образование, към което се прилагат:

            1. Копие от диплома за придобита образователно-квалификационна степен на висше образование или удостоверение за признаване на придобито висше образование от чуждестранни висши училища и документ за придобита професионална квалификация "учител"; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номерът и датата на издаване и висшето училище, издало дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина висше образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация (НАЦИД), в заявлението се посочват номерът и датата на издаване, като копие на диплома или удостоверение не се прилага;

            2. Копие от документ, удостоверяващ изискуемия стаж – трудова, служебна или осигурителна книжка, или копие на друг документ, удостоверяващ такъв стаж;

            3. Документ за проведен медицински преглед, удостоверяващ липсата на заболяванията по чл. 2 от Наредба № 4 от 2016 г. за заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема длъжност на педагогически специалист – оригинал, за заемане на длъжностите по чл. 7, ал. 1 от Наредбата;

            4. Карта за предварителен медицински преглед (когато са изтекли повече от три месеца от последното прекратяване на трудовото/служебното правоотношение на кандидата);

            5. Концепция за стратегическо управление на детска градина „Чучулига“ за период от три години 2024-2027 г. до 10 стандартни печатни страници, едностранно разпечатани, формат А4, шрифт Times New Roman 12 pt, разстояние между редовете 1,15 lines; концепцията се представя в запечатан непрозрачен плик освен в случаите, когато заявлението и концепцията се подават по електронен път;

            6. други документи, в това число: за придобита професионално-квалификационна степен, допълнителна квалификация и др.

            Копията от представените документи следва да са ясни и четливи.

            Копията от документите, удостоверяващи трудовия стаж, следва да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени до датата на подаване на документите.

            Документите, издадени в чужбина, се представят с лицензиран превод на български език.

            V. Място, срок за подаване на документите за участие и лица и координати за връзка:

            Подаването на документите за участие в конкурсната процедура се извършва лично или чрез пълномощник в срок от 1 /един/ месец от публикуването на обявлението за конкурса в деловодството на Център за административни услуги и информация на адрес: гр. Русе, пл. „Свобода № 6 “ – всеки работен ден от 08.30 до 17.30 часа.

            Заявлението и приложенията към него, както и съобщения във връзка с конкурса може да се подават и по електронен път на електронна поща mayor@ruse-bg.eu. При този метод на подаване на документи заявлението и концепцията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. Концепцията следва да бъде във формат PDF, в криптиран вид чрез един от следните формати: ".7z", ".zip" или ".rar".

            При подаване на документите лично или чрез пълномощник на кандидатите да се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност. При подаване на документите по електронен път кандидатите да получат длъжностната характеристика на посочената от тях електронна поща.

            Заявления, подадени след изтичане на едномесечния срок, се регистрират, но не се разглеждат.

            При необходимост кандидатите могат да получат информация от общинска администрация, отдел „Човешки ресурси“ при лицата  за контакти: Галена Йорданова – началник отдел, Ралица Духлевска – главен експерт, Албена Краева – главен специалист. Телефони за връзка 082 / 881 777 или 082/ 881 665 

            VІ. Място, на което ще се обявяват списъците и други съобщения във връзка с конкурса: електронната страница на Община Русе и/или електронна поща на кандидата при спазване на изискванията на от Наредба № 16 от 1.07.2022 г. за провеждане на конкурси за заемане на длъжността директор" в държавните и общинските институции в системата на предучилищното и училищното образование..

            VІІ. Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

            Ръководи образователния процес в институцията в съответствие с държавната политика в областта на образованието и планира, организира, координира, контролира и отговаря за цялостната административно-управленска и финансова дейност в детската градина.     

Приложение 1

 

Образец пълномощно

 

 

 

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Банер - Интегрирана система за градски транспорт Банер - Реконструиране и рехабилитация на пешеходната зона Банер - Ремонт на пет общински учебни заведенияБанер - Наука и образование за интелигентен растеж

Преброяване 2021 година Съвет за електронни медии Областен информационен център Аз и градът

Българо-швейцарска програма за сътрудничество Програма енергийна ефективност Balanced European Conservation Approach Реки на времето

Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност Изграждане на социални жилища Innterreg Life

Life Организация за управление на дунавски туристически район Външни аварийни планове на предприятията с опасни производства Пиц Русе Пиц Русе

https://www.livechatalternative.com/