Пропускане до съдържанието на страницата

Обявява търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от десет години на спортен обект

четвъртък, 13 юни 2024

 

О  Б  Щ   И  Н  А       Р  У  С  Е

На основание чл. 8, ал. 1 от Наредба № 28 за условията и реда за използване на спортните обекти, собственост на Община Русе, чл. 50 на Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет-Русе и Заповед № РД-01-1713/12.06.2024 г. на кметa на Община Русе ,

О Б Я В Я В А:

I. Търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от десет години на следният спортен обект:

1.  Сграда, с предназначение „Спортна сграда, база“, с идентификатор 63427.1.187.5, със застроена площ 388.00 кв. м. по кадастралната карта на гр. Русе, едноетажна, масивна, публична общинска собственост, описана в АПОС № 6760/28.09.2012 г., с адрес: гр. Русе, ул. „Тулча“ № 1, с разположени в нея зала за фитнес, стая за треньори, склад, кът за отдих, съблекални с бани-2 броя, коридори с фоайе, изградена в поземлен имот с идентификатор 63427.1.187

1.1.Начална тръжна месечна наемна цена в размер на 420,00 лв. /четиристотин и двадесет лева/, без ДДС, определена от независим лицензиран оценител.

1.2.Стъпка за наддаване - 42 лв., съгласно чл. 50, ал. 2, т. 4 от Наредба № 1 на Общински съвет-Русе.

1.3.Депозит за участие в търга – 1260,00 лв. съгласно условията на чл. 50, ал. 2, т. 5 от Наредба № 1 на Общински съвет .

II. Вид на търга – публичен

III. Закупуване на тръжна документация - в сградата на ОП „Спортни имоти”, от 8:30 ч. до 12:00 ч. от обявяване на заповедта  до 15.07.2024 г., на адрес: гр. Русе, ул. Черно море № 2, ет. 3.

IV. Оглед на обекта - всеки работен ден от 9:30 часа обявяване на заповедта , до 16:30 ч. на 15.07.2024 г, след закупуване на тръжната документация, предварително съгласуване с ОП ”Спортни имоти” и в присъствието на служител на предприятието.

V. Депозитът за участие в търга следва да се внесе след закупуване на тръжната документация. За депозит се приема парична вноска в посочения размер, преведена по следната банкова сметка: BG37 IORT 7379 3300 0300 00 на Община Русе в ТБ „Инвестбанк” АД - клон Русе.

VI. Тръжни документи се подават в срок от обявяване на заповедта  до 15.07.2024 г. до Кмета на Община Русе, в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязват наименованието на обекта на търга и наименованието и адресът на кандидата. Не се приемат документи подадени извън определения срок, а именно - до 15.07.2024 

VII. Дата и час за провеждане на търга – 23.07.2024 г., от 10:00 часа, в Заседателната зала на Община Русе, ет. 3, пл. „Свобода“ №6, гр. Русе.

VIII. При липса на интерес към оповестения търг, повторен търг – 26.07.2024 г. от 10:00 часа в Заседателната зала на Община Русе, ет. 3, пл. „Свобода“ №6, гр. Русе.

За допълнителна информация: ОП „Спортни имоти на адрес: гр. Русе, ул. Черно море № 2, ет. 3.

 

 

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Банер - Интегрирана система за градски транспорт Банер - Реконструиране и рехабилитация на пешеходната зона Банер - Ремонт на пет общински учебни заведенияБанер - Наука и образование за интелигентен растеж

Преброяване 2021 година Съвет за електронни медии Областен информационен център Аз и градът

Българо-швейцарска програма за сътрудничество Програма енергийна ефективност Balanced European Conservation Approach Реки на времето

Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност Изграждане на социални жилища Innterreg Life

Life Организация за управление на дунавски туристически район Външни аварийни планове на предприятията с опасни производства Пиц Русе Пиц Русе

https://www.livechatalternative.com/