Пропускане до съдържанието на страницата

ОП „Спортни имоти”

 

Предмет на дейност:

- управление, поддържане, ремонт и реконструкция на общинската спортна база;

- предоставяне на наличната база за организиране на спортни прояви и развлекателни мероприятия и рекламна дейност във връзка с провеждането им;

- отдаване под наем на материалната база, спортни съоръжения и екипировка за провеждане на спортни състезания от спортни клубове и организации и други мероприятия.

Предоставяне безвъзмездно за ползване на спортни обекти и съоръжения за провеждане на състезания от организации на бюджетна издръжка на Община Русе, детски градини, общообразователни, спортни, средни, специални, професионални и висши училища и извънучилищните звена за реализиране на задължителните учебни програми и на извънкласните и извънучилищните, факултативните и свободните занятия с физическо възпитание, спорт и туризъм и за тренировъчна и състезателна дейност на учениците и студентите, ако с дейността си не възпрепятстват общата спортна дейност, не нанасят повреди върху тях и при условия и ред, определени от ОП „Спортни имоти“.

 

Адрес: ул. „Черно море“ 2, гр. Русе

В.И.Д. директор: Лачезар Иванов

Контакт: 082 821 637


https://www.livechatalternative.com/