Пропускане до съдържанието на страницата

ОП „Управление на общински имоти”

 

Предмет на дейност:

Управление и стопанисване на общински жилищни имоти, картотекиране, настаняване и контрол по стопанисването на отдадени под наем общински жилищни имоти по сключените от Община Русе договори за наем; проучване и предложения до комисията по чл. 6 от Наредба №6  за  условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и разпореждане с жилища-общинска собственост на Общински съвет Русе, за настаняване и пренастаняване в общински жилища и прекратяване на наемните правоотношения.

Адрес: ул. „Г. С. Раковски“ №13-а

 

Директор:

Иван Гецов

телефон: 0879/820-104

 

Контакти:

 

Началник отдел картотекиране и настаняване: 082/820-141

Главен счетоводител: 082/820-142

Домоуправление: 082/820-136

Настаняване: 082/820-140

Картотекиране: 082/820-138

 

Необходими документи за картотекиране за общинско жилище:

 • Молба по образец
 • Декларация по образец
 • Документ, удостоверяващ доходите на всеки пълнолетен член на семейството/домакинството за предходните дванадесет месеца; вкл. пенсия, социални помощи, месечни добавки и др.
 • Документ, удостоверяващ регистрация като безработен;
 • Документ от ТЕЛК, заверен към датата на подаване на заявлението;
 • Документ, удостоверяващ настоящ адрес  /за справка/
 • Документи, удостоверяващи семейното положение: Удостоверение за граждански брак, решение за развод и др.  /за справка/

 

Необходими документи за издаване на настанителна заповед за общинско жилище:

 • Молба по образец
 • Декларация по образец
 • Документ, удостоверяващ доходите на всеки пълнолетен член на семейството/домакинството за предходните дванадесет месеца; вкл. пенсия, социални помощи, месечни добавки и др.
 • Документ, удостоверяващ регистрация като безработен
 • Касови бележки за последните платени сметки за ток и вода.

 

Документи, необходими за изплащане от Община Русе на разходи за ремонт, реконструкция, преустройство, основен ремонт и основно обновяване на общите части на сграда в режим на етажна собственост, съразмерно с притежаваните ѝ идеални части:

 

Документи, необходими при провеждане на Общо събрание на етажната собственост с участието на Община Русе като собственик на самостоятелни обекти в сградата:


https://www.livechatalternative.com/