Пропускане до съдържанието на страницата

Отдел „Бюджет“

Отдел „Бюджет”:

 

1.организира разработването, приемането и актуализацията на бюджета на общината по пълна бюджетна класификация;

2. разработва сборния бюджет на общината по пълна бюджетна класификация и изготвя мотивирани предложения към Общински съвет-гр.Русе за корекции в процеса на неговото изпълнение;

3. оказва методическа помощ по разработването и изпълнението на бюджета на всички разпоредители с бюджет от втора степен в общината, включително и на общинските предприятия;

4. разработва проект за инвестиционна програма на общината;

5.анализира и разпределя, чрез бюджета, издръжката на второстепенните разпоредители с бюджетни средства;

6. осъществява текущ контрол и оценка на изпълнението на общинския бюджет и предлага решения за ефективно регулиране;

7.разработва дългосрочни бюджетни прогнози и анализи на финансовото състояние на общината;

8.координира взаимоотношенията на общината с централния бюджет и други финансови институции;

9.изготвя аргументирани предложения до Министерството на финансите за усъвършенстване на методиката за формиране и съставяне на общинските бюджети;

10. представя периодично на Националното сдружение на общините в Република България унифицирана информация за изпълнението на общинския бюджет, с цел – отстояване интересите на общините в преговорите с Министерството на финансите и други министерства и ведомства.

 


https://www.livechatalternative.com/