Пропускане до съдържанието на страницата

Отдел „Човешки ресурси“

Отдел „Човешки ресурси”:

1. изготвя и актуализира длъжностни и поименни разписания на общинската администрация, дейностите към нея и звената, финансирани от общинския бюджет;

2. изготвя предложения до Общински съвет Русе за одобряване на структура и численост на общинската администрация;

3. организира дейностите по набиране и подбор на персонала;

4. изготвя всички актове, свързани с възникването, изменението и прекратяването на служебните и трудовите правоотношения на служителите в съответствие с действащото законодателство;

5. организира и подпомага дейностите по разработване, утвърждаване и актуализиране на длъжностните характеристики;

6. съставя, води и съхранява служебните и трудовите досиета и издава документи и удостоверения, свързани с тях;

7. въвежда новопостъпили служители;

8. въвежда и прилага, в съответствие с действащото законодателство, системи за оценяване, заплащане на труда и израстване в кариерата на служителите в общината;

9. изготвя годишен план за задължително и специализирано обучение на служителите, съгласно Каталог на ИПА;

10. организира и подпомага дейностите по разработване, утвърждаване и актуализиране на поименни графици за ползване на платен годишен отпуск от служителите в общината;

11. изготвя актове, свързани с ползването на отпуски от служителите;

12. изготвя статистическата отчетност за числеността на персонала и плащанията от фонд “Работна заплата” и от други източници;

13. дава методически указания по управление на човешките ресурси на второстепенните разпоредители;        

 


https://www.livechatalternative.com/