Пропускане до съдържанието на страницата

Отдел „Екология“

Отдел „Екология”е със следните функции:

 

1. Осъществява контрол на:

 • дейностите, свързани с образуване, събиране, включително разделното, съхраняване, транспортиране, третиране на битови и строителни отпадъци;
 • дейностите по депониране на производствени и опасни отпадъци на общински и/или регионални депа;

2. Осъществява контрол по сключени договори за:

 • сметосъбиране и сметоизвозване на територията на община Русе;
 • поддържане чистотата на териториите за обществено ползване и проводимостта на дъждоприемни шахти на територията на град Русе;
 • снегопочистване на входно-изходните участъци от републиканската пътна мрежа, преминаваща през град Русе, и на общинска пътна мрежа на територията на община Русе;
 • стопанисване и експлоатация на Регионално депо за неопасни, инертни и опасни отпадъци за общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан;
 • дезинсекция и дезакаризация  на територията на община Русе;
 • договори, сключени във връзка с изработването на планове и програми в областта на опазването на околната среда (Програма за опазване на околната среда на
 • община Русе, Програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на община Русе, Програма за намаляване нивата на замърсителите и за достигане на установените норми, Стратегическа карта за шум за агломерация Русе и План за действие към нея);
 • управление на масово разпространени отпадъци (отпадъци от опаковки; отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване; отпадъци от негодни за употреба батерии и акумулатори; излезли от употреба гуми и др.);
 • договори по закриване и рекултивация на общински депа за отпадъци и нарушени терени на територията на община Русе;
 • почистване на терени – общинска собственост, замърсени с отпадъци;
 • третиране на строителни отпадъци в инсталация за оползотворяването им;
 • поддържане и ремонт на вегетативни и невегетативни структурни елементи на паркове, градини, прилежащи озеленени площи към улици и булеварди, улично озеленяване, извънселищни паркове и лесопаркове, междублокови пространства – общинска собственост, на територията на гр. Русе и кварталите към гр. Русе.
 1. изготвя разрешителни и позволителни документи; маршрутни листи за транспортиране на строителни отпадъци до инсталация за третирането им; разрешения за кастрене, преместване и изкореняване на растителност; регистрационни карти на кучета;
 2. организира и подпомага работата на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Русе; изготвя протоколи от заседанието му и справки за размера на отчисленията по чл. 60 и чл. 64 ЗУО;
 3. координира дейностите по изграждане на инсталация за третиране на битови отпадъци преди депонирането им
 4. координира и контролира разработването на стратегическа карта за шум за агломерация Русе и плана за действие към нея;
 5. участва в обществени обсъждания на доклади по ОВОС, комисии за учредяване на СОЗ, комисии за рекултивация на нарушени терени; комисии за проверки на разрешителни по чл.104 от ЗООС, издаване на разрешителни по Закона за водите и др.;
 6. участва в изготвянето, изпълнението и отчитането на планове, програми и стратегии в областта на опазването на околната среда и на Програма за трайно намаляване популацията на безстопанствени кучета на територията на община Русе;
 7. изготвяне на годишни доклади и отчети, изискващи се по реда на специални закони в областта на опазването на околната среда;
 8. изготвя задания за обществени поръчки и участва в провеждането на съответните обществени поръчки;
 9. подписва (съгласува) проекти по част “Озеленяване” за обекти на територията на Община Русе;
 10. организира процедури по реда на чл. 195, ал. 5 и чл. 196 от Закона за устройство на територията в частта за растителност;
 11. организира прилагането на Наредба №1 за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра;
 12. провежда и подпомага провеждането на информационни и образователни програми, свързани с опазването на околната среда;
 13. търси източници и прави предложения за финансовото осигуряване на общински екологични инициативи и обекти;
 14. осъществява взаимодействие с НПО;
 15. извършва проверки и изготвя отговори и становища по постъпили жалби, сигнали и предложения на физически и юридически лица;
 16. осъществява контрол по спазване на екологичното законодателство на национално ниво и местната нормативна уредба в тази област; Съставя актове за установяване на административни нарушения при наличие на предпоставките, предвидени в хипотезата на правната норма на чл. 37 ал. 1 от ЗАНН;
 17. осъществява контрол по спазване на разпоредбите, предвидени в Закона за защита на животните, ЗВМД и подзаконовите им нормативни актове; Осъществява контрол по спазване на разпоредбите в наредбата, регламентираща отглеждането на животни в жилищните зони на населените места, приета от ОбС-Русе.

 

 


https://www.livechatalternative.com/