Пропускане до съдържанието на страницата

Отдел „Финансово-стопански“

Отделът изпълнява следните функции:

 1. организира и осъществява текущата счетоводна отчетност на общината в съответствие с единната бюджетна класификация, по условия и ред на документиране, форма и реквизити, утвърдени от Министъра на финансите; 
 2. разработва индивидуален сметкоплан на общината;
 3. отговаря за прилагането на системата  на двойния подпис в общината;
 4. подготвя обобщени счетоводни отчети за изпълнение на бюджета и осъществява оперативен контрол за правилното разходване на средствата, съгласно утвърдения бюджет, предлага справки за корекция на бюджета;
 5. съставя годишния счетоводен отчет на общината;
 6. съставя сборния отчет за касовото изпълнение на бюджета и отчета за изпълнението на инвестиционната програма на общината във форма и срокове, определени от Министерството на финансите, съгласно Единната бюджетна класификация; 
 7. извършва счетоводното отчитане на приходите и разходите на общинския бюджет и отговаря за правилното разчитане на данъчните задължения на общината;
 8. съставя ведомости за заплати и платежни документи за осигуровки върху заплатите на  служителите и работниците;
 9. води отчетността на активите и пасивите и организира провеждането на инвентаризациите, и отчитането на резултатите от същите, в изпълнение на чл. 22 от Закона за счетоводството;
 10. организира съхранението на счетоводната информация и ползването й, съгласно изискванията на Закона за счетоводството;
 11. подпомага Кмета на общината за правилното и законосъобразното използване на финансовите ресурси, за опазването на общинската собственост и за предотвратяването на разхищения и злоупотреби с парични средства и стоково - материални ценности; 
 12. предоставя подробни счетоводни справки за изготвяне на калкулациите и консултира лицата при съставяне на план - сметките за разходите при определяне размерите на местните такси и цени на услуги, предоставяни от общината;
 13. ръководи и контролира методически счетоводната дейност във второстепенните разпоредители с бюджетни средства в общината, включително и в специализираните звена на бюджетна издръжка, в съответствие с изискванията на Закона за общинските бюджети, Закона за счетоводството, Сметкоплана на бюджетните предприятия, Националните счетоводни стандарти и Индивидуалния сметкоплан на общината.

 


https://www.livechatalternative.com/