Пропускане до съдържанието на страницата

Отдел „Гражданско състояние“

Отдел „Гражданско състояние”:

1. актуализира и сверява електронните лични регистрационни картони на физическите лица с постоянен и/или настоящ адрес в общината;

2. въвежда и поддържа данните за гражданската регистрация на физическите лица в Локална база данни „Население";

3. извършва адресна регистрация при заявяване от лицата;

4. подготвя предложение до Кмета на общината за настъпилите промени в адресите, на които може да се извършва адресна регистрация и изпраща писмено информация до териториалното звено „Гражданска регистрация и административно обслужване" към Министерството на регионалното развитие и благоустройството;

5. издава удостоверения въз основа на регистъра на населението;

6. създава и поддържа регистрите на актовете за гражданско състояние и на Националния електронен регистър на актове за гражданско състояние;

7. изпраща информация до Агенцията по вписванията относно режим на имуществените отношения;

8. изготвя преписки към ТЗ „ГРАО“за даване/промяна на ЕГН

9. осигурява методическо ръководство на Центъра за административни услуги и информация във връзка с административното обслужване на населението по гражданската регистрация;

10. оказва методическа помощ и контрол - по компетентност, на кметовете на кметства по въпроси, свързани с административното обслужване и гражданската регистрация на населението;

11. осигурява информация от общинските регистрите на други органи на държавната администрация, в съответствие с изискванията на специалните закони;

12. организира и извършва граждански ритуали и издава документи, свързани със събитията;

13. извършва заверка на документи по гражданско състояние, нуждаещи се от легализация за ползване в чужбина, издадени на територията на общината;

14. образува преписки за установяване на българско гражданство по реда на Наредба № 1 за прилагане на Глава пета от Закона за българското гражданство

15. съставя избирателните списъци за провеждане на избори и внася корекции по допуснати грешки и непълноти в процеса по организационно- техническата им подготовка.

 


https://www.livechatalternative.com/