Пропускане до съдържанието на страницата

Отдел „Информационно и административно обслужване“

Отдел „Информационно и административно обслужване”:

1. осъществява административното обслужване на физическите и юридическите лица, в съответствие с нормативните изисквания, като осигурява организационни условия за прилагане на принципа „Едно гише” на базата на организационен модел- Център за административни услуги и информация;

2. приема, регистрира и насочва всички заявления на физически и юридически лица с искания за административни услуги;

3. осигурява компетентна и достъпна информация за видовете административни услуги, осъществявани от администрацията и за условията и нормативните изисквания по предоставянето им;

4. осъществява методическо и организационно ръководство на служителите в Центъра за административни услуги, с оглед осигуряване на вежливо, достъпно и качествено обслужване на гражданите и по отношение ползването на съвременни управленски и информационни технологии;

5. осъществява координация с останалите функционални структурни звена от администрацията по отношение комплексното предоставяне на услугите;

6. осъществява оперативен контрол за изпълнение на услугите в нормативно установените срокове.

7. предава документите от извършените услуги на гражданите, както и обяснения за причините при наличие на откази;

8. осъществява таксуването на услугите, по действащи такси и цени, регламентирани с наредбите на Общинския съвет;

9. организира и осъществява деловодната дейност на администрацията;

10. осигурява организационни и технологични условия за осъществяване на единен документален процес в администрацията;

11. осигурява достъп на граждани и юридически лица до публична информация и до актовете на Общинския съвет и на Кмета на общината.

13. осигурява организационно - техническата подготовка на всички видове избори, преброяване и допитвания до населението;

14. осъществява взаимодействие с други институции и  експертни работни групи по отношение реализацията на концепцията за електронно управление;

15. организира, контролира и осъществява дейностите по изпълнение на решенията

на Общинския съвет;

16. осигурява здравословни и безопасни условия на труд на служителите в администрацията;

 

(1) Сектор „Техническо осигуряване и обслужване на общинска администрация“

1. организира и осъществява деловодната дейност в администрацията;

2. осъществява административното обслужване на физически и юридически лица, в съответствие с нормативните изисквания;

3. организира общинския архив и създава условия за нормалното съхраняване и обработка на архивните документи, както и за предоставянето им при необходимост и в съответствие с нормативните  актове на физически и юридически лица и институции;

4. приема и консултира физически и юридически лица по повод надлежно оформяне на трудови и служебни книжки и изготвя образци УП – 2 и УП – 30;

5. организира дейността на специалистите - пълномощници на Кмета за кварталите на гр. Русе (кв.Средна кула, кв.Долапите, Образцов чифлик и ДЗС), като се съобразява със приоритетите на Кмета на общината;

6. участва в организационно- техническата подготовка на избори, преброяване и допитвания до населението;

  7. осъществява приемането, обработването и доставянето на кореспонденцията, ежедневния и периодичен печат;

 

(2) Сектор „Управление на собствеността, снабдяване и ведомствен транспорт“

1. текущо поддържане на общинската собственост;

2. подсигуряване  на битовото и хигиенно обслужване в сградите на пл. Свобода 6, ул. Олимпи Панов 6, ул. Черно море 2, ул. Котовск 1, бул. Скобелев 45 и ул. Цариброд 3;

3. организиране на снабдяването, съхранението и разпределението на материали, инвентар, обзавеждане и канцеларски материали;

4. изпълнение на транспортната дейност на служителите от общинска администрация;

5. изпълнение на копирни услуги;

6. отчитане и издаване на фактури на наемателите в общински обекти;

 


https://www.livechatalternative.com/