Пропускане до съдържанието на страницата

Отдел „Инфраструктура и инвеститорски контрол“

Отдел „Инфраструктура и инвеститорски контрол” е със следните функции:

 

1.           разглежда и съгласува устройствени схеми и планове на техническата инфраструктура към общите и подробните устройствени планове по Закона за устройство на територията;

2.           съгласува инвестиционни проекти /идейни, технически и работни/, свързани с цялостното изграждане и благоустрояване на околната среда, съгласно изискванията на Закона за устройство на територията;

3.           координира взаимодействието на общинската администрация с други държавни и териториални институции по проблеми, отнасящи се до изграждането и благоустрояването на околната среда;

4.           изготвя предложения за обекти - общинска собственост на благоустрояването и техническата инфраструктура, предназначени за включване в инвестиционната програма на общината;

5.           изготвят технически задания за инвестиционни проекти и технически задания за изпълнение на СМР,  за обекти - общинска собственост на благоустрояването и техническата инфраструктура;

 6.          съгласува и координира проектирането и изграждането на обектите от техническата инфраструктура и благоустрояването ;

7.           осъществява контрол по инвестиционните проекти и по изпълнение на строителството  на обектите от техническата инфраструктура и благоустрояване, за спазване на застроителната линия и другите условия и изисквания по изпълнението;

8.           разглежда и съгласува инвестиционни проекти обхващащи разпоредбите на част първа Глава ІV на ЗУТ, раздели от І до ІХ включително;

9.           планира дейности по поддържането и ремонта на уличната мрежа, светофарните уредби, уличното осветление и зелените площи и програми за залесяване;

10.         участва в устройствени разработки с осигуряване на изходни данни и технически задания за благоустрояване и техническата инфраструктура;

11.         осъществява контрол по сключените договори за проектиране и СМР;

12.         участва в разработването на проекти за кандидатстване пред инвестиционните фондове за благоустройствени обекти, озеленяване и изграждане на техническата инфраструктура;

13.         осъществява контрол за изразходваните средства за проектиране и СМР, при реализацията на обекти, заложени в бюджета на общината;

14.         изпълнява изискванията на чл.223, ал.2 от ЗУТ при съставяне на актове, съгласно „Наредба № 3 /31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството“ на МРРБ;

15.         контролира изпълнението на сключените договори за  проектиране, за СМР, за строителен надзор и инвеститорски контрол на обекти за благоустрояване и техническата инфраструктура на територията на Община Русе;

16.         проучва проектите, сметната документация, работните чертежи, договорите и графиците за изпълнение на инвестиционните проекти за обекти - общинска собственост и при установяване на технически неточности, несъответствия и грешки осигурява своевременното им отстраняване;

17.         изготвя предварителни количествено – стойностни сметки за основни ремонти за обекти - общинска собственост, за които липсва проектна документация;

18.         предлага длъжностните  лица, които ще упражняват инвеститорски контрол за всеки конкретен обект и уведомява за това изпълнителите на обектите;

19.         контролира изпълнението от страна на проектантите, строителния надзор и контролните органи на заповедите, вписани в заповедната книга;

20.         контролира спазването на проектни и договорираните строителни видове работи;

21.         проверява документите, удостоверяващи качеството на вложените материали;

22.         реализира административни производства по чл.195 и чл.196 ЗУТ, като съставя съответни протоколи от извършени огледи, констативни актове и подготвя заповеди по чл.196, ал.3 във връзка с чл. 195, ал. 4, 5 или 6.ЗУТ;

 

 


https://www.livechatalternative.com/