Пропускане до съдържанието на страницата

Отдел „Инвестиционно проектиране“

Отдел „Инвестиционно проектиране“ е със следните функции:

 

(1).За територията на Община Русе извършва:

1.           подготвя визи за инвестиционно проектиране на ново строителство, преустройства и промяна предназначението на обекти;

2.           подготвя за одобряване  инвестиционни проекти и докладва на главния архитект (съответствие с издадената виза и градоустройство, съгласие от съсобственици); 

3.           подготвя за издаване  разрешения за строеж и отразяване на промени в тях по чл.153 и чл.154 от ЗУТ;

4.           подготвя и изпраща съобщения  на заинтересованите страни съгласно чл.149, ал.2 от ЗУТ;

5.           заверява влезли в сила разрешения за строеж;

6.           осъществява участие при подписване на Обр.2 и от Наредба №3/2003 год. за съставяне актове по време на строителството;

7.           извършва проверка за изпълнение изискванията на чл.175 от ЗУТ на внесена за приемане екзекутивна документация на строежите;

8.           извършва преглед на документация, оглед на място и подготвя за издаване удостоверения/отказ/   за въвеждане в експлоатация на обекти ІV и V-та категории;

9.           извършва преглед на документи, оглед на място и подготвя за издаване удостоверения по §16 и §127 от ЗУТ за търпимост на строежите/отказ/;

10.         извършва преглед на документи, оглед на място и подготвя за издаване удостоверения по чл.181 ал.2 от ЗУТ, респ. отказ, както и становища по преписки издавани от Главния архитект;

11.         извършва преглед на документи, оглед на място и подготвя за издаване разрешения за поставяне на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ в имоти частна собственост/отказ/;

12.         извършва огледи по жалби и сигнали на граждани;

13.         подготвя отговори по жалби и сигнали на граждани;

14.         осъществява участия в комисии;

15.         извършва регистриране на технически паспорти на сгради;

16.         осъществява контрол по заплащане на тротоарно право при новостроящи обекти;

17.         подготвя и предоставя  информация за статистика на новостроящи се сгради;

18.         дава административен адрес на сгради, както и  подготвя за издаване  удостоверения за административни адреси и идентичност на адреси;

 

 


https://www.livechatalternative.com/