Пропускане до съдържанието на страницата

Отдел „Контрол и събиране на местни данъци и такси“

Чл. 55. Отдел „Контрол и събиране на местни данъци и такси” е със следните функции:

1. контролира цялостната дейност по събирането на местни данъци, такси и своевременното им  внасяне в приход на общинския бюджет;

2.  отговаря за осъществяването на последващ контрол по събирането на местни данъци и такси;

3. извършва ревизии и документални проверки за определянето, начисляването и внасянето на данъци и такси по ЗМДТ, Наредба №16 и Наредба №20 на Общински съвет – Русе;

4.  изготвя актове за установяване на задължения от местни данъци и такса битови отпадъци;

5.  изисква от задължените по ЗМДТ лица представянето на справки, документи и писмени обяснения, необходими за изясняване на фактите и обстоятелствата от значение за определяне на задълженията;

6. подготвя, комплектова и регистрира преписките по издаваните административни актове за установени вземания от местни данъци и такса битови отпадъци и тяхното движение до окончателното издължаване;

7. изготвя протоколи от извършени проверки по прилагането на нормативните документи, уреждащи събирането на местни данъци и такси;

8.  определя вида и налага обезпечителни мерки по реда на ДОПК;

9. подготвя и изпраща покани за доброволно изпълнение на задълженията по ЗМДТ и образува изпълнителни дела за принудителното им изпълнение;

10. комплектова преписки за установени и изискуеми общински вземания и ги предава за принудително изпълнение от публичен изпълнител в НАП, ЧСИ и ДСИ;

 


https://www.livechatalternative.com/