Пропускане до съдържанието на страницата

Отдел „Култура“

Отдел „Култура“ е със следните функции:

 1. осигурява административно, организационно и програмно дейностите, осъществяващи политиката на Общината в областта на културата;
 2. наблюдава, координира и обслужва експертно, методически дейността на общинските, регионални и държавни културни институти, местни общински структури в областта на културата, както и народните читалища, функциониращи на територията на общината.
 3. поддържа и актуализира информационна база данни за културните организации на територията на общината, в т.ч. организации от публичния и неправителствения сектор, както и търговските организации от сектора на културните индустрии;
 4. разработва стратегически и програмни документи, становища, анализи и предложения по общи и текущи въпроси, свързани с политиките и дейностите в областта на културата.
 5. планира, програмира, координира, организира и обслужва логистично, включените в годишния културен календар събития, в т.ч. национални празници, общоградски тържества, чествания, местни, регионални, национални и международни културни инициативи, събития и фестивали.
 6. създава условия за развитие на нови и неконвенционални културни продукти с широко участие на граждански организации, артисти на свободна практика и професионалисти в областта на културата и изкуствата.
 7. администрира изпълнението на Програма „Култура“ на Община Русе за финансиране на проекти в областта на изкуството и културата.
 8. Разработва механизми за стимулиране на читалищната дейност със средства от общинския бюджет;
 9. осъществява координация и оказва организационна и методическа помощ за провеждане на чествания, инициирани от други организации и институции.
 10. разработва и разпространява информационни и рекламни материали, свързани с културния календар на общината;
 11. съдейства за стимулиране на творчески дейности и организации в областта на любителското изкуство чрез организационно и методическо подпомагане на инициативи, целеви програми и други творчески проекти.
 12. участва в разработването на проектобюджета на общината във функция „Култура“.
 13. съдейства за разширяването и осъществяването на международните връзки и отношения в сферата на културата.
 14. координира и участва в реализиране на международни програми за сътрудничество в областта на изкуството и културата.
 15. проучва, обработва и предоставя информация и консултации по национални и международни програми в сферата на културата.
 16. поддържа контакти, инициира и координира съвместни дейности /проекти/ на Общината и русенските културни институти с Министерството на културата, чуждестранните културни центрове у нас, с посолства, фондации и други.
 17. участва в работата на обществени, експертни и консултативни съвети и комисии.

 


https://www.livechatalternative.com/