Пропускане до съдържанието на страницата

Отдел „Международно сътрудничество и проекти"

Отдел „Международно сътрудничество и проекти" е със следните функции:

 1. участва в разработването на краткосрочни, средносрочни и дългосрочни планови и стратегически документи;
 2. изготвя анализи, прогнози и експертни оценки за подготовката /актуализацията/ на Плана за развитие на Община Русе и Програмата за управление на Община Русе за съответния мандат;
 3. подготвя информации, доклади и становища до работната група за наблюдение и изпълнение на Плана за развитие на Община Русе;
 4. подготвя доклади за изпълнението на годишните програми на Плана за развитие на Община Русе, Програмата за управление на Община Русе за съответния мандат и други планови и стратегически документи. Изготвя предложения до Общинския съвет;
 5. извършва проучвания и подготвя бюлетини до структурните звена на общинска администрация и за сайта на Община Русе с информация за възможностите за финансиране на проекти от фондовете на ЕС и други донори;
 6. подпомага разработването на документи с цел кандидатстване за финансиране на проекти от фондовете на ЕС и/или други финансови инструменти;
 7. подпомага процесите на управление и мониторинг на проектите на общината, финансирани от фондовете на ЕС и/или други финансови инструменти;
 8. анализира и отчита напредъка при реализацията на проекти, финансирани от фондовете на ЕС и/или други финансови инструменти;
 9. води регистър на разработени проекти, на проекти в процес на реализация и приключили проекти;
 10. поддържа и съхранява досиета на разработени проекти, на проекти в процес на реализация и приключили проекти, финансирани по Оперативните програми, както и от други международни финансови институции и донорски програми;
 11. осигурява публичност и прозрачност, относно получените средства по фондовете на ЕС, международни финансови институции и други донорски програми;
 12. подпомага участието на Община Русе в международни организации и инициативи;
 13. подготвя документацията, необходима за кандидатстване и оценяване на проекти по Наредбата за условията и реда за осъществяване на съвместна дейност на Община Русе с организациите, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел;
 14. участва в оценяването и последващия мониторинг на одобрените проекти по Наредбата за условията и реда за осъществяване на съвместна дейност на Община Русе с организациите, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел;
 15. проучва добри практики в областта на публично-частното партньорство и идентифицира възможни формати за тяхното адаптиране към местния контекст;
 16. изпълнява и други задачи, възложени от Кмета на Община Русе и ресорния зам,- кмет;
 17. организира, осигурява и осъществява връзките на общината с правителствени, политически, обществени и граждански организации.

https://www.livechatalternative.com/