Пропускане до съдържанието на страницата

Отдел „Международно сътрудничество и проекти"

Отдел „Международно сътрудничество и проекти" е със следните функции:

 1. участва в разработването на краткосрочни, средносрочни и дългосрочни планови и стратегически документи;
 2. изготвя анализи, прогнози и експертни оценки за подготовката /актуализацията/ на Плана за развитие на Община Русе и Програмата за управление на Община Русе за съответния мандат;
 3. подготвя информации, доклади и становища до работната група за наблюдение и изпълнение на Плана за развитие на Община Русе;
 4. подготвя доклади за изпълнението на годишните програми на Плана за развитие на Община Русе, Програмата за управление на Община Русе за съответния мандат и други планови и стратегически документи. Изготвя предложения до Общинския съвет;
 5. извършва проучвания и подготвя бюлетини до структурните звена на общинска администрация и за сайта на Община Русе с информация за възможностите за финансиране на проекти от фондовете на ЕС и други донори;
 6. подпомага разработването на документи с цел кандидатстване за финансиране на проекти от фондовете на ЕС и/или други финансови инструменти;
 7. подпомага процесите на управление и мониторинг на проектите на общината, финансирани от фондовете на ЕС и/или други финансови инструменти;
 8. анализира и отчита напредъка при реализацията на проекти, финансирани от фондовете на ЕС и/или други финансови инструменти;
 9. води регистър на разработени проекти, на проекти в процес на реализация и приключили проекти;
 10. поддържа и съхранява досиета на разработени проекти, на проекти в процес на реализация и приключили проекти, финансирани по Оперативните програми, както и от други международни финансови институции и донорски програми;
 11. осигурява публичност и прозрачност, относно получените средства по фондовете на ЕС, международни финансови институции и други донорски програми;
 12. подпомага участието на Община Русе в международни организации и инициативи;
 13. подготвя документацията, необходима за кандидатстване и оценяване на проекти по Наредбата за условията и реда за осъществяване на съвместна дейност на Община Русе с организациите, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел;
 14. участва в оценяването и последващия мониторинг на одобрените проекти по Наредбата за условията и реда за осъществяване на съвместна дейност на Община Русе с организациите, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел;
 15. проучва добри практики в областта на публично-частното партньорство и идентифицира възможни формати за тяхното адаптиране към местния контекст;
 16. изпълнява и други задачи, възложени от Кмета на Община Русе и ресорния зам,- кмет;
 17. организира, осигурява и осъществява връзките на общината с правителствени, политически, обществени и граждански организации.

Банер - Интегрирана система за градски транспорт Банер - Реконструиране и рехабилитация на пешеходната зона Банер - Ремонт на пет общински учебни заведенияБанер - Наука и образование за интелигентен растеж

Преброяване 2021 година Съвет за електронни медии Областен информационен център Аз и градът

Българо-швейцарска програма за сътрудничество Програма енергийна ефективност Balanced European Conservation Approach Реки на времето

Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност Изграждане на социални жилища Innterreg Life

Life Организация за управление на дунавски туристически район Външни аварийни планове на предприятията с опасни производства Пиц Русе Пиц Русе

https://www.livechatalternative.com/