Пропускане до съдържанието на страницата

Отдел „Образование, спорт и младежки дейности“

Отдел „Образование, спорт и младежки дейности” е със следните функции

1. осигурява организационно дейностите, осъществяващи политиката на Община Русе и Стратегията за развитие на средното образование в Община Русе;

2. координира взаимодействието между общината и общинските учебни и детски заведения и ги обслужва експертно, методически и нормативно;

3. съдейства на дейността на Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни и за съвместната работа с учебните заведения;

4. разработва и предлага на Кмета на общината проект на формули за разпределение на финансовите средствата по стандарти и упражнява текущ контрол по изпълнението им съгласувано с директора на Дирекция „Хуманитарни дейности” и Заместник-кмета по хуманитарни дейности;

5. разработва и предлага на Кмета на общината правила за определяне на работните заплати на директорите на детски градини след съгласуване с директора на Дирекция „Хуманитарни дейности” и Заместник-кмета по хуманитарни дейности;

6. извършва и участва в оценяване на постигнатите резултати от труда на директорите на детски градини  и училища в Община Русе;

7. участва в провеждането на комисии за отдаване на помещения под наем, принадлежащи към училища, детски градини и центрове за подкрепа на личностното развитие;

8. осигурява участие в комисии по утвърждаването на аварийни ремонти;

9. осъществява контрол по изпълнение Заповед на Кмета във връзка със средната посещаемост на децата в детските заведения и по организацията на храненето им;

10. проучва и предлага за обсъждане промени в мрежата от учебни и детски заведения за оптимизиране в съответствие с демографските тенденции и повишаване на качеството на дейността им след съгласуване с директора на Дирекция „Хуманитарни дейности” и Заместник-кмета по хуманитарни дейности;

11. участва в разработването и реализацията на съвместни проекти с неправителствени организации, държавни институции и фондации в областта на образованието;

12. организира, координира и контролира приема на деца в детските градини след съгласуване с директора на Дирекция „Хуманитарни дейности” и Заместник-кмета по хуманитарни дейности;

13. участва в конкурсите за директори на общински училища, детски градини и центрове за подкрепа на личностното развитие;

14. осъществява връзка между общината и РУО на МОН за информация и контрол на дейностите по образованието;

15. участва в проверки на дейността на директорите на детски градини, училища и центрове за подкрепа на личностното развитие в направления, касаещи общината;

16. координира работата на директорите на учебните, детските заведения и центрове за подкрепа на личностното развитие и осигурява връзката им с общинска администрация в различните направления;

17. проверява състоятелността на получените сигнали и писма и предлага писмено становище по тях;

18. ревизира провеждането на извънкласните дейности, финансирани от общината и дава становище по целесъобразността на функционирането им;

19. осъществява контрол във връзка със задължителната предучилищна подготовка на децата и задължителното училищно обучение на учениците до 16-годишна възраст;

20.  извършване на проверка по отношение наличие на нарушение по чл. 347 от ЗПУО;

21. участва в приемането на списък-образец №2, като съблюдава спазването на нормативните документи;

22. осъществява дейностите по прием на деца в детските градини, предучилищните групи в училище и първи клас чрез електронните системи за прием;

23. съдейства за организиране на спортни прояви от общоградски, национален и международен характер;

24. съдейства за осъществяване дейността на ЦПЛР – ученическата спортна школа и лицензираните спортни клубове;

25. съдейства при съставянето и изпълнението на общинската програма за младежки дейности;

26. организира градски, национални и международни младежки прояви, срещи и семинари по актуални теми, свързани с младежта на територията на Община Русе след съгласуване с директора на Дирекция „Хуманитарни дейности” и ресорния заместник-кмет;

27. оказва организационна и методическа помощ на Общински младежки дом – Русе и Общински детски център за култура и изкуство – Русе;

28. работи активно с Младежкия парламент, младежките неправителствени организации, с младежките групи, младежките съвети и обединения;

29. подкрепя и подпомага осъществяването на младежки програми;

30. осъществява държавната и общинската политика в областта на спорта;

31. координира и обслужва експертно, методически и нормативно дейността на общинските спортни клубове и младежки организации;

32. координира и обслужва експертно, методически и нормативно дейността на общинските спортни клубове и младежки организации;

33. поддържа и актуализира периодично информационна база от данни за всички спортни клубове на територията на Община Русе ;

34. изготвя заповеди и договори за подпомагане на дейността на спортните клубове, както и за традиционни турнири, които се провеждат под егидата на Община Русе;

35. разработване на общинска програма за насърчаване на развитието на физическото възпитание и спорта в Община Русе;

36. осигурява рекламно-информационната дейност на Общината в сферата на образованието, спорта и младежките дейности;

37. поддържа контакти, инициира и координира съвместни дейности /проекти/ на Общината и русенските спортни клубове с Министерството на младежта и спорта, спортни федерации, НПО и др.;

38. води и поддържа в актуално състояние регистър на подписаните договори със спортни клубове и съхранява архив за тях.

 

Звено „Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни“ е със следните функции:

1. организира, ръководи и контролира дейността на обществените възпитатели  /съгласно ЗБППМН и Статута на обществения възпитател/;

2. завежда в нарочна описна книга сигналите за противообществени прояви, извършени от малолетни и непълнолетни, и за престъпления на непълнолетни, получени от: органите на съда и прокуратурата; органите на полицията; длъжностни лица и граждани;

3. анализира криминалогенните фактори и специфичните проблеми в общината и района;

4. участва в подготовката и провеждането на възпитателни дела;

5. привежда в изпълнение възпитателните мерки по чл. 13 и мерките спрямо родители по чл. 15 от ЗБППМН;

6. участва в осъществяването на взаимни проекти и съвместни инициативи с други институции и организации;

7. контролира изразходването на средства за материалното стимулиране на обществените възпитатели /според Наредба № 2 на ЦКБППМН/ и правилното разходване на финансовите средства за дейностите на комисията;

 

 


https://www.livechatalternative.com/