Пропускане до съдържанието на страницата

Отдел „Обществени поръчки“

Отдел „Обществени поръчки“:

1. следи за спазването на условията и редът за провеждане на процедурите по възлагане на обществени поръчки по ЗОП от Община Русе;

2. отговаря за завеждането, съхранението и ползването на документация по обществените поръчки, възлагани от Община Русе;

3. при необходимост консултира второстепенните разпоредители във връзка с възлаганите и подготвени от тях обществени поръчки;

4.  планира и подготвя процедурите по осъществяване на обществените поръчки;

5.  подготвя необходимите документи;

6. организира работата на комисиите по провеждане на процедурите и оценка на предложенията;

7. участва в комисиите за възлагане на обществени поръчки и осъществява представителство пред КЗК и съд по дела за решения, действия и бездействия на възложителя;

8. води регистър на обществените поръчки.

 


https://www.livechatalternative.com/