Пропускане до съдържанието на страницата

Отдел „Обществени поръчки“

Отдел „Обществени поръчки“:

1. следи за спазването на условията и редът за провеждане на процедурите по възлагане на обществени поръчки по ЗОП от Община Русе;

2. отговаря за завеждането, съхранението и ползването на документация по обществените поръчки, възлагани от Община Русе;

3. при необходимост консултира второстепенните разпоредители във връзка с възлаганите и подготвени от тях обществени поръчки;

4.  планира и подготвя процедурите по осъществяване на обществените поръчки;

5.  подготвя необходимите документи;

6. организира работата на комисиите по провеждане на процедурите и оценка на предложенията;

7. участва в комисиите за възлагане на обществени поръчки и осъществява представителство пред КЗК и съд по дела за решения, действия и бездействия на възложителя;

8. води регистър на обществените поръчки.

 


Банер - Интегрирана система за градски транспорт Банер - Реконструиране и рехабилитация на пешеходната зона Банер - Ремонт на пет общински учебни заведенияБанер - Наука и образование за интелигентен растеж

Преброяване 2021 година Съвет за електронни медии Областен информационен център Аз и градът

Българо-швейцарска програма за сътрудничество Програма енергийна ефективност Balanced European Conservation Approach Реки на времето

Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност Изграждане на социални жилища Innterreg Life

Life Организация за управление на дунавски туристически район Външни аварийни планове на предприятията с опасни производства Пиц Русе Пиц Русе

https://www.livechatalternative.com/