Пропускане до съдържанието на страницата

Отдел „Общинска собственост и земеделие“

Отдел „Общински собственост и земеделие” е със следните функции:

1. подпомага управлението на процесите по придобиването, управлението и разпореждането с недвижимите и движимите имоти – общинска собственост;

2. поддържа регистър на общинските недвижими имоти;

3. издирва, проучва комплектува документи доказващи собствеността на общината и съставя актове за общинска собственост;

4. извършва дейности по съставяне, поддържане и актуализация на досиетата на имотите общинска собственост;

5. осъществява дейности по отписването от актовите книги на имотите, основанието на които е отпаднало, както и тези, неправилно актувани като общинска собственост;

6. проучва, комплектова и подготвя за изпращане на Областния управител преписки за деактуване на имоти, държавна собственост и отписването им от актовите книги за държавни имоти;

7. обработва и придвижва преписки за разпореждане с общинска собственост.

8. обработва и придвижва преписки по придобиване в собственост на  имоти държавна собственост;

9. обработва и придвижва преписки за учредяване право на управление върху имоти и вещи общинска собственост;

10. обработва и придвижва преписки за учредяване право на ползване – възмездно или безвъзмездно, върху имоти и вещи общинска собственост;

11.  обработва и придвижва преписки за учредяване право строеж, надстрояване и  пристрояване и други ограничени вещни права върху имоти общинска собственост;

12. осъществява оперативен контрол по изпълнение на договорите по осъществяване на вещни права, като извършва периодични огледи, изготвя  констативни протоколи и доклади за състоянието на общинските имоти;

13. обработва и придвижва преписки за прехвърляне на собственост по реда на ЗУТ;

14. подготвя искания за безвъзмездно прехвърляне на общината на имоти, държавна собственост;

15. изготвя експертни анализи, становища и доклади по предложения и преписки свързани с разпореждане, управление и ползване на общинската собственост;

16. изготвя справки и подпомага дейността на Комисията за общинска собственост относно с разпореждане, управление и ползване на общински  недвижими имоти;

17. изготвя предложения до Общински съвет Русе за придобиване, разпореждане, управление и ползване на общинска собственост;

18. изготвя тръжна и конкурсна документация, заповеди и договори свързани с процедури по разпореждане, управление и ползване на имоти общинска собственост;

19. подготвя и организира търгове и конкурси за разпореждане с имоти общинска собственост;

20. извършва приемо-предаване на общински имоти, за което съставя приемо-предавателни протоколи;

21. поддържа в актуалност главния и спомагателните регистри на имотите общинска собственост;

22. извършва огледи и изготвя констативни протоколи за състоянието на общинските имоти;

23. следи за състоянието на общинските имоти и прави предложения за освидетелстване;

24. подготвя и организира изпълнението на заповеди за изземване на общински имоти;

25. издирва и съставя актове за неактувани недвижими имоти;

 26. обработва входяща кореспонденция в т.ч. подготвя писмени отговори и справки по законосъобразни молби, жалби и сигнали  на физически и юридически лица, относно имоти общинска собственост;

27. заверява молби-декларации за обстоятелствени проверки;

28. изготвя удостоверение за наличие или липса на акт за общинска собственост, както и относно собствеността на имотите;

29. изготвя удостоверение за наличие или липса на реституционни претенции.

30. подпомага реализацията на жилищната политика на общината;

31. координира и контролира процедурите, предвидени в Закона за устройство на територията, касаещи имотите – общинска собственост;

32. осигурява участие във всички комисии, свързани с управление и разпореждане с имоти – общинска собственост;

33. осигурява методическо ръководство на центъра за административни услуги и информация във връзка с административното обслужване на населението в областта на общинската собственост;

34. извършва справки по регистрите съхранявани в отдела;

35. изготвя договори за управление на общинската собственост по реда на ЗОС, Закона за горите, Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, закона за опазване на селскостопанското имущество, закона за опазване на земеделските земи, правилниците за прилагането им, наредби, разпореждания и други правилници, отнасящи се за земеделските земи, пасища, мери, гори и горски територии;

36. изготвя документация за търгове и конкурси за земеделски земи, пасища, мери, гори и земи в горския фонд-общинска собственост;

37. изготвя материали, свързани с управлението на общинската собственост-гори и земеделски земи;

38. изготвя предложения за промяна/актуализация на наредби, приети от Общински съвет – Русе, във връзка със земеделския и горския фонд-общинска собственост;

39. Изготвя уведомления за информиране собствениците на пчелни семейства относно епизоотичната обстановка, използване на препарати за растителна защита, защита на пчелни семейства при пръскане с химически препарати и др;

40. Издава удостоверения за пчелни семейства и актуализира регистъра на пчелините;

41. Събира, актуализира, обобщава и анализира данни за растениевъдството и животновъдството на територията на общината.

 


https://www.livechatalternative.com/