Пропускане до съдържанието на страницата

Отдел „Отчитане на приходи и обслужване на данъкоплатци“

Отдел „Отчитане на приходи и обслужване на данъкоплатци” е със следните функции :

1. приема и обработва данъчни декларации и документи по ЗМДТ;

  2. приема и обработва служебно предоставената информация за прехвърлените вещни права върху недвижимите имоти и превозните средства, предоставена от Нотариусите и Агенция по вписванията;

  3. приема и обработва служебно предоставената от Министерство на финансите информация за регистъра на пътните превозни средства, поддържан от Министерство на вътрешните работи;

  4. образува служебно данъчни партиди за наследените недвижими имоти и превозни средства след изтичане на законоустановените срокове за подаване на декларация от наследниците, въз основа на данните, налични в общината и в регистъра на населението;

5. определя размера на данъчните задължения и на таксата за битови отпадъци по ЗМДТ;

6. връчва съобщения по реда и в сроковете определени в ЗМДТ и ДОПК;

7. приема плащания в брой на касите за приходи в общината, като издава квитанции;

  8. отразява постъпилите по банков и електронен път плащания по сметките на данъчно - задължените лица по видове данъци и такса битови отпадъци;

9.  поддържа актуална данъчна сметка на данъчно - задължените лица;

10. изпраща покани и съобщения за доброволно плащане до длъжници за публични задължения;

11. приема и разглежда искания за прихващане и възстановяване на надвзети суми по данъчните задължения и се произнася с Акт;

12. приема писмени запитвания и изготвя отговори до данъчни субекти по прилагане на ЗМДТ;

13. приема и завежда предоставената информация чрез изградените Системи за електронно връчване на документи;

14. осъществява взаимодействие с НАП, КПКОНПИ, органите на МВР, съдебната власт, съдебни изпълнители и др., като изготвя отговори, становища и справки;

15. обработва и съхранява архивните единици в съответствие със законовите и подзаконови нормативни изисквания;

 


https://www.livechatalternative.com/