Пропускане до съдържанието на страницата

Отдел „Правно-нормативно обслужване“

Отдел „Правно- нормативно обслужване”:

 1. дава мнение по законосъобразността на проектите на  актове и решения на общинския съвет;
 2. дава мнения по законосъобразността на проектите за заповеди на кмета на общината, като ги парафира, а при несъгласие прилага мотивирано мнение;
 3. съгласува проекти на договори, свързани с дейността на общината и нейните звена;
 4. оказва правна помощ на звената към общинска администрация при осъществяването на техните функции, като дава мнения и съвети по законосъобразността на изготвените от тях проекти, с изключение на тези, подготвяни от специализираната администрация при упражняване на специалната й функционална компетентност;
 5. осъществява процесуално представителство пред всички съдебни инстанции по дела, по които страна е общината или кмета;
 6. анализира съдебната практика по прилагане на нормативните актове и прави предложения за правилното й прилагане от общинска администрация;
 7. съдейства и осигурява с правни средства своевременното събиране на вземанията на общината;
 8. участва в процедурите по назначаване на служители в общината и следи за законосъобразността на актовете свързани с възникването, изменението и прекратяването на служебните и трудови правоотношения, както и с реализирането на дисциплинарната отговорност на служителите;
 9. съдейства за повишаване ефективността от дейностите на общината, с преки участия във всички конкурси, търгове и в комисиите по процедури за възлагане на обществени поръчки при необходимост;
 10. изготвя становища по правни въпроси във връзка с дейността и функциите на общината;
 11. предлага предприемането на мерки по законосъобразност за прекратяване на закононарушенията и за отстраняване на причините и условията, които ги пораждат.;
 12. проучва и анализира прилагането на актовете на Общинския съвет и при необходимост прави предложение пред ръководството за усъвършенстването им и за правилното им прилагане;
 13. осигурява входящата и изходящата кореспонденция по съдебните дела, анализира и обобщава резултатите от съдебните и други дела и периодично информира кмета на общината за тях;
 14. дава мнение при изготвяне на актове на кмета във връзка с разглеждане на постъпили предложения и сигнали по реда на Административно-процесуалния кодекс при необходимост;

 


https://www.livechatalternative.com/