Пропускане до съдържанието на страницата

Отдел „Социални дейности“

Отдел „Социални дейности” извършва следните дейности:

1. осъществява цялостната политиката на общината в областта на социалните дейности;

2. изпълнява краткосрочни и дългосрочни стратегии, програми и проекти за развитие на социалните услуги в общината;

3. участва в разработването и изпълнението на общинския бюджет за функция  социални дейности. Осъществява контрол за неговото законно и целесъобразно разходване;

4. взаимодейства с държавните институции и неправителствени организации в областта на общинските социални дейности за реализирането на съвместни проекти и инициативи;

5. координира реализирането на проекти и дейности, свързани със социалната интеграция на деца и младежи със специфични образователни потребности; деца в риск; инвалиди и лица от уязвими групи;

6. координира работата с етническите групи и малцинства в съответствие с нормативните документи на република България и ЕС;

7. представлява общината в регионалния съвет по заетостта и общинския ромски съвет;

8. участва в областни и общински комисии за осъществяване на социалната политика, заетост и човешки ресурси;

9. изготвя справки за извършени разходи на клубове за пенсионери и дружества на хора с увреждания;

10. подготвя и организира изпълнението на годишен план за развитието на социалните услуги в община Русе;

11. организира и контролира: социалните услуги за деца и пълнолетни лица, специализираните институции, домашния социален патронаж и доставчиците на социалните услуги за деца и лица;

12. организира изпълнението на наредба № 13 на Общински съвет - Русе за безплатно погребение на някои категории граждани;

13. организира изпълнението на общинската програма за закрила на детето, съвместно с Дирекция „Социално подпомагане“ и има водеща роля в дейността на комисията за детето. 

14. организира и координира, съвместно с бюрото по труда, изпълнението на общинската програма за временна заетост;

15. организира процедури и участва в конкурси за подбор на лицензирани доставчици, на които предоставя управлението на общински социални услуги, делегирани от държавата;

16. урежда разпределянето на хуманитарни помощи за общината и контролира раздаването им, съобразно волята на дарителя.

17. участва в пробационен съвет към областна служба „изпълнение на наказанията”, сектор „пробация”. Организира и контролира осъдените на пробация при полагане от тях на „безвъзмезден труд“ на общински обекти;

18. съставя годишна програма за отработване на общественополезен труд от безработните лица по смисъла чл. 12 от ППЗСП, която се съгласува с директора на дирекция „Социално подпомагане“;

19. организира дейностите и осъществява контрол по изпълнението на полагане на общественополезен труд от лицата по смисъла чл. 12 от ППЗСП;

20. организира, предоставя и контролира дейностите, регламентирани в закона за личната помощ, в наредба № РД-07-7 от 28 юни 2019 г. За включване на ползватели в механизма „Лична помощ”;

21. организира и контролира дейностите, регламентирани в Наредба № 21 на общински съвет – Русе, за предоставяне на еднократна финансова помощ на граждани;

22. съвместно с експерт от отдел „Здравни дейности“, изготвя мотивирано становище, в случаи  на постъпили молби от граждани за отпускане на финансови средства, за  възникнала неотложна спешна медицинска интервенция или медицинско лечение, съгласно наредба № 21 на общински съвет;

23. предприема действия по компетентност, съвместно с експерт от отдел „Здравни дейности“, по случаи на сигнали, постъпили на тел. 112 към МВР.

 


https://www.livechatalternative.com/