Пропускане до съдържанието на страницата

Отдел "Стопански дейности и анализи"

Отдел „Стопански дейности и анализи" е със следните функции:

 1. води регистър на публични предприятия, общински предприятия, и на търговските дружества, в които Община Русе не е единствен собственик на капитала;
 2. поддържа досиета на общинските публични предприятия и на търговските дружества, в които Община Русе не е единствен собственик на капитала;
 3. осъществява текущ контрол върху отчетността на общинските  публични предприятия, като приема и обработва тримесечните им отчети;
 4. подготвя тримесечни анализи за финансово-икономическото състояние на общинските публични предприятия;
 5. подготвя годишен анализ за финансово-икономическото състояние на общинските публични предприятия и прави предложения за определяне на дивидент върху печалбата;
 6. при необходимост изготвя анализи с цел оценка на финансово-икономическото състояние, по-нататъшното развитие и приватизация на общинските публични предприятия;
 7. осъществява контрол по изпълнението на дългосрочните и краткосрочните бизнес-програми на общинските публични предприятия;
 8. оказва методическа помощ на управителите на общинските публични предприятия при разработване на бизнес-програмите им;
 9. подготвя предложения до Общинския съвет за промени в дружествените договори, капитала на дружествата и в договорите за управление на общинските публични предприятия;
 10. подготвя предложения до Общинския съвет за преструктуриране на общинските публични предприятия и по всички въпроси, отнасящи се до дейността им;
 11. разработва становища до Кмета на общината и предложения до Общинския съвет за вземане на решения по финансови проблеми, отнасящи се до общинските публични предприятия;
 12. при необходимост разработва стратегии за развитие на общинските публични предприятия;
 13. изготвя информация за дейността на търговските дружества, в които Община Русе не е единствен собственик на капитала и я предоставя на Общинския съвет;
 14. извършва маркетингови проучвания относно участието на общината в перспективни търговски дружества, дейности и проекти, осигуряващи дивидент и печалби;
 15. разработва годишен план за приватизация на общинската собственост;
 16. организира работата на Комисията по приватизация и следприватизационен контрол;
 17. подготвя предложения до Общинския съвет за приватизация на общинска собственост;
 18. възлага извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол;
 19. организира провеждането на търгове и конкурси за приватизация на обекти, общинска собственост;
 20. подготвя проекти на договори за продажба на общинска собственост по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол;
 21. осъществява следприватизационен контрол на приватизационни продажби.
 22. води регистрите за приватизация и следприватизационен контрол, в съответствие с изискванията на Наредбата за данните, подлежащи на вписване в публичните регистри, за процеса на приватизация и следприватизационния  контрол;
 23. подготвя и провежда процедури по възлагане на концесия на общинска собственост или услуги;
 24. извършва мониторинг и контрол на сключените концесионни договори;
 25. изготвя и внася за одобрение в Общинския съвет годишен отчет за изпълнение на сключените концесионни договори;
 26. осигурява публикуване на информацията за общинските концесии в Националния концесионен регистър;
 27. води регистър на сключените концесионни договори;
 28. при необходимост изготвя анализи за други дейности, подчинени на Заместник-кмета по икономика и международно сътрудничество.

 


Банер - Интегрирана система за градски транспорт Банер - Реконструиране и рехабилитация на пешеходната зона Банер - Ремонт на пет общински учебни заведенияБанер - Наука и образование за интелигентен растеж

Преброяване 2021 година Съвет за електронни медии Областен информационен център Аз и градът

Българо-швейцарска програма за сътрудничество Програма енергийна ефективност Balanced European Conservation Approach Реки на времето

Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност Изграждане на социални жилища Innterreg Life

Life Организация за управление на дунавски туристически район Външни аварийни планове на предприятията с опасни производства Пиц Русе Пиц Русе

https://www.livechatalternative.com/