Пропускане до съдържанието на страницата

Отдел "Стопански дейности и анализи"

Отдел „Стопански дейности и анализи" е със следните функции:

 1. води регистър на публични предприятия, общински предприятия, и на търговските дружества, в които Община Русе не е единствен собственик на капитала;
 2. поддържа досиета на общинските публични предприятия и на търговските дружества, в които Община Русе не е единствен собственик на капитала;
 3. осъществява текущ контрол върху отчетността на общинските  публични предприятия, като приема и обработва тримесечните им отчети;
 4. подготвя тримесечни анализи за финансово-икономическото състояние на общинските публични предприятия;
 5. подготвя годишен анализ за финансово-икономическото състояние на общинските публични предприятия и прави предложения за определяне на дивидент върху печалбата;
 6. при необходимост изготвя анализи с цел оценка на финансово-икономическото състояние, по-нататъшното развитие и приватизация на общинските публични предприятия;
 7. осъществява контрол по изпълнението на дългосрочните и краткосрочните бизнес-програми на общинските публични предприятия;
 8. оказва методическа помощ на управителите на общинските публични предприятия при разработване на бизнес-програмите им;
 9. подготвя предложения до Общинския съвет за промени в дружествените договори, капитала на дружествата и в договорите за управление на общинските публични предприятия;
 10. подготвя предложения до Общинския съвет за преструктуриране на общинските публични предприятия и по всички въпроси, отнасящи се до дейността им;
 11. разработва становища до Кмета на общината и предложения до Общинския съвет за вземане на решения по финансови проблеми, отнасящи се до общинските публични предприятия;
 12. при необходимост разработва стратегии за развитие на общинските публични предприятия;
 13. изготвя информация за дейността на търговските дружества, в които Община Русе не е единствен собственик на капитала и я предоставя на Общинския съвет;
 14. извършва маркетингови проучвания относно участието на общината в перспективни търговски дружества, дейности и проекти, осигуряващи дивидент и печалби;
 15. разработва годишен план за приватизация на общинската собственост;
 16. организира работата на Комисията по приватизация и следприватизационен контрол;
 17. подготвя предложения до Общинския съвет за приватизация на общинска собственост;
 18. възлага извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол;
 19. организира провеждането на търгове и конкурси за приватизация на обекти, общинска собственост;
 20. подготвя проекти на договори за продажба на общинска собственост по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол;
 21. осъществява следприватизационен контрол на приватизационни продажби.
 22. води регистрите за приватизация и следприватизационен контрол, в съответствие с изискванията на Наредбата за данните, подлежащи на вписване в публичните регистри, за процеса на приватизация и следприватизационния  контрол;
 23. подготвя и провежда процедури по възлагане на концесия на общинска собственост или услуги;
 24. извършва мониторинг и контрол на сключените концесионни договори;
 25. изготвя и внася за одобрение в Общинския съвет годишен отчет за изпълнение на сключените концесионни договори;
 26. осигурява публикуване на информацията за общинските концесии в Националния концесионен регистър;
 27. води регистър на сключените концесионни договори;
 28. при необходимост изготвя анализи за други дейности, подчинени на Заместник-кмета по икономика и международно сътрудничество.

 


https://www.livechatalternative.com/