Пропускане до съдържанието на страницата

Отдел „Строителен контрол“

Отдел „Строителен контрол“ е със следните функции:

 

1.           разглежда жалби, молби и искания от физически или юридически лица  и съставя на протоколи от проверки;

2.           осъществява превантивен контрол на извършващо се строителство на територията на Община Русе;

3.           съставя протоколи за извършени проверки по подадени сигнали, както и констативни актове за незаконни строежи по смисъла на чл. 225, ал. 2 от ЗУТ;

4.           съставя констативни актове на строежи извършващи се в отклонение на издадени строителни книжа;

5.           съставя констативни актове за незаконосъобразно ползване на строежи по смисъла на чл. 178, ал. 6 от ЗУТ;

6.           съставя актове по ЗАНН и осъществява връчването им;

9.           съставя наказателни постановления и осъществява връчването им;

10.         подготвя на заповеди за спиране на строителство;

11.         осъществява връчване на заповедите за спиране на строителство и контролира на изпълнението им;

12.         подготвя заповеди за продължаване на строителство и осъществява връчването им;

13.         съставя заповеди за премахване на незаконни строежи по смисъла на чл. 225, ал. 2 от ЗУТ;

14.         контролира доброволното изпълнение на заповеди за премахване на незаконно строителство;

15.         съставя протоколи за неизпълнение на заповед за премахване;

16.         съставя протоколи от проверка на строежите за доброволно освобождаване от наличните малотрайни, пожаро- и взривоопасни материали, продукти, химически вещества, съоръжения, обзавеждане, оборудване и друго движимо имущество;

17.         осъществява принудително освобождаване на строежи във връзка с изпълнение на влезли в сила заповеди;

18.         съставя опис на изнесеното  движимо имущество и предоставянето му за съхранение в помещение, определено от кмета на общината;

19.         изпълнява заповеди за принудително премахване;

20.         съставя протоколи за изпълнение на заповеди за премахване;

21.         съставя актове за премахване на преместваеми обекти;

22.         подготвя заповеди за премахване на преместваеми обекти;

23.         връчва заповеди за премахване на преместваеми обекти;

24.         организира процедура по изпълнение на заповеди за премахване на преместваеми обекти по чл. 27, т. 11 от Наредба 7 на Общински съвет – Русе;

25.         съставя протоколи за извършените действия по премахване на преместваеми обекти по чл. 28, ал. 7 от Наредба 7 на Общински съвет – Русе;

26.         осъществява производства по чл.65 от ЗОС, свързано с преместваеми обекти;

27.         извършване на проверки на местата за производство на строителни продукти, във връзка с чл. 223, ал. 1, т. 5 и при необходимост административно производство, съгласно действащата нормативна база;

 

 


https://www.livechatalternative.com/