Пропускане до съдържанието на страницата

Отдел „Търговия, наемни отношения и защита на потребителите“

Отдел „Търговия, наемни отношения и защита на потребителите” е със следните функции:

1. води регистър за стационарни и преместваеми обекти за търговска дейност и поддържа информационния масив за търговски дейности в общината;

2. води регистър на временните обекти за търговия и издава разрешение за търговска дейност;

3. осъществява процедури по категоризацията и промяна в обстоятелствата на заведенията за хранене и места за настаняване, води регистър на издадените удостоверения и осъществява контрол на място за спазване на изискванията за различните категории;

4. подава заявки за изработка на категорийна символика по обществена поръчка;

5. подава справки с изтекли и неполучени категорийни символики;

6.осигурява методическо ръководство на Центъра за административни услуги и информация във връзка с административното обслужване на населението в областта на търговията и туризма;

7. участва в Общинската експертна комисия по категоризиране на туристически обекти на територията на общината;

8. води Национален туристически регистър и Регистър на категоризираните туристически обекти на територията на Община Русе;

9. обработва заявки за регистрирани нови места за настаняване в Еднинната система за туристическа информация, справки и статистика на брой туристи и нощувки на територията на общината;

10. сезира компетентните органи при установяване на  нарушения на други нормативни актове, засягащи правата и интересите на потребителите;

11. участва в извършване на съвместни проверки със специализираните органи за контрол, имащи  косвено отношение по потребителската защита;

12. осъществява контрол по глава втора, глава четвърта, раздел II и глава пета, раздели II и III от Закона за защита на потребителите;

13. осъществява контрол по спазване на:

- Наредбата за означаване вида на материалите, използвани в основните части на обувките;

- Наредбата за етикетирането и наименованията на текстилните продукти;

- Наредбата за етикетиране на аерозолните флакони и изискванията към тях;

- Наредбата за етикетиране на продукти от кристални стъкла;

- Наредбата за изискванията за етикетиране на битови уреди по отношение на шума, излъчван от тях във въздуха;

- Наредбата за реда за предоставяне на информация на потребителите и за означаване на цените при ремонт на битови уреди;

- Наредбата за изискванията за етикетиране на нови пътнически автомобили и за предоставяне на информация относно разхода на гориво и на емисиите на въглероден диоксид;

14. контролира спазването на изискването за наличието на валиден сертификат за съответствие при търговията с нови моторни превозни средства и ремаркета, нови компоненти или технически възли за тях и съвместно с органите на МВР контролира търговията с употребявани резервни части за МПС, съгласно Закона за движението по пътищата;

15. осъществява контрол върху регистрите за настанени туристи в местата за настаняване на територията на Общината, вписването на реализираните нощувки от лицата, извършващи хотелиерство;

16. осъществява контрол за спазване на изискванията за категоризация на категоризираните от Кмета на общината туристически обекти, съгласно Закона за туризма;

17. предоставя информация на Комисията за защита на потребителите за други нарушения на Закона за туризма;

18. осъществява контрол по спазването на правилата и нормите за търговия, регламентирани с Наредба №5 на Общинския съвет-Русе;

19. контролира спазване изискването за предварително уредени права за използване на музикално съдържание от търговските и туристически обекти, съгласно Закона за авторското право и сродните му права;

20. участва в подготовката и провеждането на традиционния русенски панаир, новогодишни и мартенски базари;

21.  консултира потребителите на стоки и услуги по въпроси, свързани с тяхната защита;

22. приема жалби на потребители относно некачествени стоки и услуги и съдейства за тяхното решаване;

23. предоставя на Комисията за защита на потребителите информация за стоки, носещи риск за здравето и безопасността им;

24. упражнява надзор по управлението, стопанисването и разпореждането с имоти – общинска собственост;

25. подготвя и предлага на кмета на общината предложения  и проекти за решения, свързани с дейността на отдела, за  внасяне на заседания на Общинския съвет;

26. обработва и докладва преписките за отдаване под наем на имоти– общинска собственост и подготвя документите, свързани с тях;

27. организира провеждането на процедури за отдаване под наем на недвижими имоти;

28. води регистър на договори за отдадени под наем имоти – общинска собственост;

29. подготвя споразумения към договори (за отдаване под наем), за привеждането им в съответствие с настъпили промени в нормативната база, както и предизвестия за прекратяването им;

30. подготвя и подписва приемо– предавателни протоколи при приемане и предаване на обектите от или на наемателите;

31. извършва огледи и проверки, относно състоянието на наетите и свободните обекти – общинска собственост;

32. осъществява постоянен контрол по спазване на договорните условия с наемателите на обектите – общинска собственост;

33. контролира редовността на плащанията по договорите за наеми на общински имоти и подготвя информация за просрочените плащания от нередовни наематели на общинска собственост.

 


https://www.livechatalternative.com/