Пропускане до съдържанието на страницата

Отдел „Транспорт“

Отдел „Транспорт ” е със следните функции:

 

 1. подготвя заповеди за въвеждане на временна организация на движението;
 2. подготвя разрешения за извършване на таксиметрови превози и холограмни стикери на автомобилите;
 3. разработва материали и схеми по организацията на движението, свързани с пътни знаци, маркировка, светофари и паркиране;
 4. прави предложения за целесъобразното разпределение и разходване на бюджетните субсидии за обществен превоз на пътници;
 5. съгласува разписанията по междуселищните линии от областната и републиканската транспортни схеми с общините и областна администрация;
 6. организира разработването на общинската транспортна схема,разработва разписания за вътрешноградските и междуселищни линии в общината и осъществява контрол по спазването им;
 7. подготвя и провежда процедури за разпределение на линиите от общинската, областната и републиканската транспортни схеми между превозвачите;
 8. осигурява участие, разработва материалите и възлага за изпълнение решенията на Общинската комисия по организация и безопасност на движението;
 9. подготвя становища и прави предложения за подобряване на координацията между автомобилния и железопътния транспорт и поддържане на местните ж.п.прелези;
 10. подготвя разрешителни за превоз на извънгабаритни товари;
 11. подготвя пропуски за движението на товарните автомобили и строителната техника в чертите на града, съгласно Наредба 18 на ОбС;
 12. издава Карти за паркиране на хора с увреждания и води регистър;
 13. подготвя материалите за налагане на санкции за нарушения по договорите за превоз. Въвеждане на GPS контрол;
 14. подготвя материалите по разпределението на средствата за компенсиране на пътуванията с ценови облекчения от общинския и републиканския бюджети;
 15. осигурява участие и разработва материалите на Общинската комисия по транспорт;
 16. подготвя предложения за промени в наредби: №14, №16 и №18, при необходимост, свързана с дейността.
 17. осъществяване на контрол и управление на обществения градски транспорт чрез Автоматизираната система и посредством видеонаблюдение и оформя необходимата документация;
 18. осъществяване на контрол по редовността на пътниците в обществения транспорт и оформя необходимата документация;
 19. ежедневно извършва издаване, продажба и зареждане на превозни документи и изготвя необходимите отчети, включително и за стационарните автомати.

 


https://www.livechatalternative.com/