Пропускане до съдържанието на страницата

Отдел „Транспорт“

Отдел „Транспорт ” е със следните функции:

 

 1. подготвя заповеди за въвеждане на временна организация на движението;
 2. подготвя разрешения за извършване на таксиметрови превози и холограмни стикери на автомобилите;
 3. разработва материали и схеми по организацията на движението, свързани с пътни знаци, маркировка, светофари и паркиране;
 4. прави предложения за целесъобразното разпределение и разходване на бюджетните субсидии за обществен превоз на пътници;
 5. съгласува разписанията по междуселищните линии от областната и републиканската транспортни схеми с общините и областна администрация;
 6. организира разработването на общинската транспортна схема,разработва разписания за вътрешноградските и междуселищни линии в общината и осъществява контрол по спазването им;
 7. подготвя и провежда процедури за разпределение на линиите от общинската, областната и републиканската транспортни схеми между превозвачите;
 8. осигурява участие, разработва материалите и възлага за изпълнение решенията на Общинската комисия по организация и безопасност на движението;
 9. подготвя становища и прави предложения за подобряване на координацията между автомобилния и железопътния транспорт и поддържане на местните ж.п.прелези;
 10. подготвя разрешителни за превоз на извънгабаритни товари;
 11. подготвя пропуски за движението на товарните автомобили и строителната техника в чертите на града, съгласно Наредба 18 на ОбС;
 12. издава Карти за паркиране на хора с увреждания и води регистър;
 13. подготвя материалите за налагане на санкции за нарушения по договорите за превоз. Въвеждане на GPS контрол;
 14. подготвя материалите по разпределението на средствата за компенсиране на пътуванията с ценови облекчения от общинския и републиканския бюджети;
 15. осигурява участие и разработва материалите на Общинската комисия по транспорт;
 16. подготвя предложения за промени в наредби: №14, №16 и №18, при необходимост, свързана с дейността.
 17. осъществяване на контрол и управление на обществения градски транспорт чрез Автоматизираната система и посредством видеонаблюдение и оформя необходимата документация;
 18. осъществяване на контрол по редовността на пътниците в обществения транспорт и оформя необходимата документация;
 19. ежедневно извършва издаване, продажба и зареждане на превозни документи и изготвя необходимите отчети, включително и за стационарните автомати.

 


Банер - Интегрирана система за градски транспорт Банер - Реконструиране и рехабилитация на пешеходната зона Банер - Ремонт на пет общински учебни заведенияБанер - Наука и образование за интелигентен растеж

Преброяване 2021 година Съвет за електронни медии Областен информационен център Аз и градът

Българо-швейцарска програма за сътрудничество Програма енергийна ефективност Balanced European Conservation Approach Реки на времето

Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност Изграждане на социални жилища Innterreg Life

Life Организация за управление на дунавски туристически район Външни аварийни планове на предприятията с опасни производства Пиц Русе Пиц Русе

https://www.livechatalternative.com/