Пропускане до съдържанието на страницата

Отдел „Управление на етажната собственост“

Отдел „Управление на етажната собственост” е със следните функции:

 

1. води електронен регистър на вписаните  председатели/управители на сгради/входове в режим на етажна собственост, които се намират на територията на Община Русе и издава съответен документ за регистрация;

2.  води електронен публичен регистър на сдруженията на собствениците;

3. създава и поддържа база данни за председателите/управителите на етажната собственост;

4. издава указания на Председателя/Управителя на съответната етажна собственост за отстраняване непълнотите и неточностите в заявените за вписване обстоятелства;

5.  изготвя постановления на кмета на общината за мотивиран отказ за вписване , когато не са отстранени непълнотите и неточностите в заявените за вписване обстоятелства при неспазване на дадените указания;

6. извършва методическа работа и съдействие по свикване на общите събрания в режим на етажна собственост от името на Кмета в случаите предвидени от Закона за управление на етажната собственост;

7. съставя актове за административно нарушение в случаите предвидени от Закона за управление на етажната собственост, както и подготвя наказателни постановления.

8. обработва, обобщава и анализира информацията, постъпваща в отдела;

9. осъществява връзка с други институции, вътрешна комуникация между отделите и дирекциите  в Община Русе, координира съвместни дейности за решаване на проблеми и задачи, произтичащи от нормативен акт или поставени от граждани живущи в етажна собственост;

10. подготвя отговори по молби, искания, сигнали, жалби и писма на граждани;

11. подготвя писма и отговори до институции;

12. предоставя информация  за вписаните данни в регистъра на нормативно определените лица и институции;

13. подготвя ежемесечна справка до министъра на регионалното развитие и благоустройството за вписаните в регистъра  сдружения, и ежегодна справка до края на месец март за подадените уведомления от председатели/управители на етажна собственост за предходната година;

14. упражнява текущ контрол за наличието на технически паспорт на сграда/вход в режим на етажна собственост;

15. подготвя и периодично актуализира полезна информация за етажната собственост, публикувана на интернет страницата на Община Русе.

 


https://www.livechatalternative.com/