Пропускане до съдържанието на страницата

Отдел „Управление на етажната собственост“

Отдел „Управление на етажната собственост” е със следните функции:

 

1. води електронен регистър на вписаните  председатели/управители на сгради/входове в режим на етажна собственост, които се намират на територията на Община Русе и издава съответен документ за регистрация;

2.  води електронен публичен регистър на сдруженията на собствениците;

3. създава и поддържа база данни за председателите/управителите на етажната собственост;

4. издава указания на Председателя/Управителя на съответната етажна собственост за отстраняване непълнотите и неточностите в заявените за вписване обстоятелства;

5.  изготвя постановления на кмета на общината за мотивиран отказ за вписване , когато не са отстранени непълнотите и неточностите в заявените за вписване обстоятелства при неспазване на дадените указания;

6. извършва методическа работа и съдействие по свикване на общите събрания в режим на етажна собственост от името на Кмета в случаите предвидени от Закона за управление на етажната собственост;

7. съставя актове за административно нарушение в случаите предвидени от Закона за управление на етажната собственост, както и подготвя наказателни постановления.

8. обработва, обобщава и анализира информацията, постъпваща в отдела;

9. осъществява връзка с други институции, вътрешна комуникация между отделите и дирекциите  в Община Русе, координира съвместни дейности за решаване на проблеми и задачи, произтичащи от нормативен акт или поставени от граждани живущи в етажна собственост;

10. подготвя отговори по молби, искания, сигнали, жалби и писма на граждани;

11. подготвя писма и отговори до институции;

12. предоставя информация  за вписаните данни в регистъра на нормативно определените лица и институции;

13. подготвя ежемесечна справка до министъра на регионалното развитие и благоустройството за вписаните в регистъра  сдружения, и ежегодна справка до края на месец март за подадените уведомления от председатели/управители на етажна собственост за предходната година;

14. упражнява текущ контрол за наличието на технически паспорт на сграда/вход в режим на етажна собственост;

15. подготвя и периодично актуализира полезна информация за етажната собственост, публикувана на интернет страницата на Община Русе.

 


Банер - Интегрирана система за градски транспорт Банер - Реконструиране и рехабилитация на пешеходната зона Банер - Ремонт на пет общински учебни заведенияБанер - Наука и образование за интелигентен растеж

Преброяване 2021 година Съвет за електронни медии Областен информационен център Аз и градът

Българо-швейцарска програма за сътрудничество Програма енергийна ефективност Balanced European Conservation Approach Реки на времето

Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност Изграждане на социални жилища Innterreg Life

Life Организация за управление на дунавски туристически район Външни аварийни планове на предприятията с опасни производства Пиц Русе Пиц Русе

https://www.livechatalternative.com/