Пропускане до съдържанието на страницата

Отдел „Управление при кризи“

Отдел „Управление при кризи”:

1. разработва план за защита при бедствия и го предоставя чрез директора на дирекцията на Кмета за внасяне и за приемане от Общинския съвет.

2. подпомага директора и Кмета в изпълнение разпоредбите на Закона за защита при бедствия и подзаконовите нормативни документи свързани с него.

3. разработва плана за привеждане на общината от мирно във военно положение и провежда мероприятия по подготовка за работа във военно време.

4. разработва военновременния план на общината и го актуализира периодично, в съответствие с нормативните документи за военновременно планиране.

5. поддържа пунктовете за военновременно управление на общината в техническа изправност.

6. организира денонощно дежурство за поддържане готовността на общината за оповестяване при привеждане на страната от мирно във военно положение, при кризи и бедствия.

7. организира работата и управлението на звеното за управление при кризи в общината.

8. подпомага директора на дирекцията за организиране дейността на Общинския съвет за сигурност и управление при кризи.

 9. информира при поискване Министерство на отбраната за изпълнението на задачите по подготовка на общината за работа във военно време.

10. участва в организирането на  подготовката на ръководния състав за привеждане на общината от мирно във военно положение, за действие при кризи и при бедствия.

11. организира и осъществява контрол за изпълнението на подготовката за действие при бедствия и във военно време на юридическите и физическите лица на територията на общината, имащи отношение към тези дейности.

12. изпълнява функции по отчета, съхранението, разработката и движението на документи съдържащи класифицирана информация, съгласно Закона за защита на класифицираната информация.

13. организира сформирането, обучението и осъществява управлението на доброволните формирования.

 


https://www.livechatalternative.com/