Пропускане до съдържанието на страницата

Отдел „Устройствени планове и кадастър“

Отдел „Устройствени планове и кадастър ” е със следните функции:

 

1. Издава скици и презаверява тези, чийто срок е изтекъл;

2. Изготвя служебни справки за АГКК;

3. Дава справки на граждани, проектанти, вещи лица и др.;

4.Осигурява наличната информация, необходима за разработването на Подробни устройствени планове (ПУП);

5. Подготвя удостоверения за нов регулационен и кадастрален номер и за идентичност.

6. Предоставя  информация в цифров вид;

7. Предоставя координати на граничните точки на УПИ;

8. Подготвя заповеди за разрешаване изработването на ПУП;

9. Организира и поддържа регистър на разрешенията за изработване на ПУП;

10.Организира и провежда заседания на общински експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ);

11. Внася за разглеждане  от назначената със заповед на кмета Работна груба проекти за ПУП, както и такива за допускане и приемане от ОЕСУТ;

12. Обявява заповедите за разрешаване изработването на ПУП и заповедите за одобряването им;

13. Подготвя предложения до ОС във връзка с разрешаване и одобряване на ПУП;

14. Попълва кадастралния план въз основа на влезли в сила ПУП-ПР и ИПР и геодезическо заснемане;

15. Изпраща в АГКК копия от влезли в сила ПУП;

16. Организира и поддържа архив на одобрените ПУП;

17. Подготвя визи за инвестиционни проекти;

18. Процедира комплексни проекти за инвестиционни инициативи;

19. Поддържа информация за регистрираните обектите, представляващи недвижими културни ценности на територията на Община Русе;

20. Изготвя общи и подробни схеми за поставяне на преместваеми обекти върху общински терени;

21. Изготвя общи и подробни схеми за поставяне на рекламно-информационни елементи на територията на град Русе;

22. Подготвя за възлагане на проекти за ПУП за имоти – държавна или общинска собственост, след предварително съгласуване с Кмета или Главния архитект на Общината;

23. Подготвя издаването на разрешения за поставяне на преместваеми обекти върху терени общинска собственост;

24. Организира провеждането на заседанията на комисия по градски дизайн и реклама;

25. Издава удостоверения за факти и обстоятелства, свързани с устройство на територията;

26. Предоставя фотокопия от документи;

27. Вписва и съхранява нотариални актове, оригинални и работни планове, картони, карнети и др.;

28. Проучва и отговаря на молби, жалби и искания на физически или юридически лица;

29. Разглежда и подготвя заповеди за попълване и поправка на кадастрални планове и планове на новообразуваните имоти;

30. Отразява влезлите в сила заповеди за попълване и поправка на кадастрални планове и планове на новообразуваните имоти;

31. Издава удостоверения по чл. 54а, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър;

32. Нанасян на подземните и надземни комуникации и сгради при издаване на удостоверението по чл. 54а, ал.3 ЗКИР;

33. Заверява протоколи за установяване съответствие на строежите, съгласно чл. 159, ал. 3 от ЗУТ;

34. Попълва служебна страница на данъчна декларация по чл. 14 от ЗМДТ;

35. Оформя досиета на ползватели и бивши собственици за земи, попадащи под разпоредбите на § 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи;

36. Изготвя служебни бележки и справки за обезщетяване на бивши собственици;

37. Изготвя заповеди за закупуване и възстановяване на земи под разпоредбите на § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ;

38. Възлага изготвянето на оценки за земите по § 4 и подобренията в тях, въз основа на договор сключен между община Русе и оценител;

39. Подготвя протоколи за комисията по чл. 210 от ЗУТ;

40. Подготвя преписки за становища за разглеждане от комисията по Общинска собственост;

 


https://www.livechatalternative.com/