Пропускане до съдържанието на страницата

Отдел „Вътрешен одит“

Съгласно Закона за вътрешния одит в публичния сектор - вътрешният одит е независима и обективна дейност за даване на увереност или консултиране, предназначена да носи полза и да подобрява дейността.

В Община Русе вътрешния одит е структуриран в отдел „Вътрешен одит”, пряко подчинен на Кмета на Общината. Служителите в пряката си дейност прилагат законодателството и методологията в областта на вътрешния одит.

Вътрешният одит се осъществява чрез два вида одитни ангажименти:

• одитен ангажимент за даване на увереност – предоставяне на обективна оценка на доказателствата от страна на вътрешния одитор с цел да се предостави независимо мнение или извод относно процес, система или друг обект на одит.

• одитен ангажимент за консултиране – изразява се в даване на съвет, мнение, обучение и други, предназначени да подобряват процесите на управление на риска и контрола, без вътрешният одитор да поема управленска отговорност за това.

Цели на вътрешния одит:  

1. Идентифициране и оценяване на рисковете в организацията;

2. Оценяване на адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол по отношение на:

- идентифицирането, оценяването и управлението на риска;

- съответствието със законодателството, вътрешните актове и договорите;

- надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация;

- ефективността, ефикасността и икономичността на дейностите;

- опазването на активите и информацията;

- изпълнението на задачите и постигането на целите.

3. Даване на препоръки за подобряването на дейностите в организацията.

  Отделът осъществява вътрешен одит на всички структури, звена, програми, дейности и процеси в общинската администрация и на разпоредителите от по-ниска степен. Вътрешен одит се осъществява и в търговските дружества по чл. 61 от Търговския закон и в лечебните заведения с общинско участие в капитала.


https://www.livechatalternative.com/