Пропускане до съдържанието на страницата

Отдел „Здравни дейности“

Отдел „Здравни дейности” извършва следните дейности:

1. осъществява цялостната политиката на общината в областта на здравните дейности;

2. изпълнява краткосрочни и дългосрочни стратегии, програми и проекти за развитие на  общественото здравеопазване в общината;

3. участва в разработването и изпълнението на общинския бюджет за функции здравеопазване. Осъществява контрол за неговото законно и целесъобразно разходване;

4. взаимодейства с държавните институции и неправителствени организации в областта на общественото здраве и здравните дейности за реализирането на съвместни проекти и инициативи;

5. координира работата за повишаване на здравната култура с етническите групи и малцинства в съответствие с нормативните документи на Република България и ЕС;

6.  организира и контролира дейността на Детските ясли и Детска млечна кухня;

7. участва в областни и общински комисии за осъществяване на здравна политика и Регионален координационен съвет за първична профилактика на Рака на шийката на матката;

8. подпомага дейности по програми за превенция на зависимости, ХИВ, СПИН и други;

9. разработва план – график за проверки /по приема и храненето на децата/ в детските ясли и детска млечна кухня, съобразно изискванията на Наредба № 26 на МЗ;

10. организира дейностите по електронно класиране и прием в общинските детски ясли;

11. оказва административно съдействие за изпълнението на всички предписания от Регионална здравна инспекция, Агенцията по безопасност на храните, както и при възникване на спешни и неотложни ремонтни дейности по поддръжка на материално-техническата  база на детските ясли;

12. закупува и разпределя медикаментите и консумативите за спешните шкафове в здравните кабинети, съгласно изискванията на Наредба № 3 за здравните кабинети в детските заведения и училищата;

13. провежда периодичен инструктаж на медицинските сестри от здравните кабинети;

14. организира обучения на медицинските специалисти по проблеми свързани с профилактика и промоция на здравето;

15. участва в сформирания екип на Координационен механизъм за взаимодействие на институциите при случаи на деца, жертва от насилие и деца в риск;

16. организира и контролира дейността на медицинските специалисти от Дейност „Здравен кабинет в детски градини и училища“;

17. разработва поименен график за разпределението на медицинските специалисти в здравните кабинети на детски градини и училища, за всяка учебна година, който се утвърждава от кмета на Община Русе и разработва график за ползване на платен годишен отпуск на медицинските специалисти от Дейност „Здравен кабинет в детски градини и училища“ и следи за неговото спазване;

18. организира и провежда микробиологични изследвания на медицинските специалисти от детски ясли, детски градини /ДГ/ и учебни заведения;

19. организира и контролира дейностите, свързани с предоставяне на здравни грижи и дейности, хранене и санитарно-хигиенно състояние в социални услуги за деца и лица, функциониращи на територията на Община Русе;

20. организира провеждане на работни срещи с представители на Община Русе,      РЗИ, БАПХ, МВР, директори на детски и учебни заведения, с цел обсъждане на възникнали спешни рискови ситуации, касаещи здравето на обществото и координиране на съвместни действия, с цел предотвратяване и ограничаване възникването на епидемична обстановка;

21. организира и провежда дейности, съвместно с МВР, РЗИ и други институции на местно ниво, при извънредно възникнало положение или други рискови ситуации, касаещи живота и здравето на обществото;

22. организира дейностите по реализиране на Програма „Асистирана репродукция” на Община Русе, приета с Решение  на Общински съвет – Русе;

23. организира дейността на комисията по водно спасяване за проверка готовността на водните площи за ползването им през летния период, съгласно изискванията на Наредбата за водноспасителна дейност и обезопасяване на водните площи, приета с постановление № 182 на МС от 1996 г.;

24. осъществява контрол по изпълнението на общинска програма за провеждане на профилактични медицински прегледи на спортуващи деца и ученици от Община Русе и провеждане а скрининг за гръбначни изкривявания на деца от 1 до 4-ти клас и провежданата с тях лечебна гимнастика;

25. координира процеса на осигуряване на достъп до здравни услуги на уязвими малцинствени групи;

26. предприема действия по компетентност, по случаи на сигнали, постъпили на тел. 112 към МВР;

27. изготвя становище по случаи на постъпили молби от граждани за отпускане на финансови средства за възникнала спешна, неотложна медицинска интервенция или лечение, съгласно Наредба № 21 на Общински съвет Русе;

28. ежегодно изготвя Годишен мониторингов доклад на община Русе, по изпълнение на План за действие за интеграция на ромите и актуализира План за действие на община Русе, за интеграция на ромите 2021-2023.

 


https://www.livechatalternative.com/