Пропускане до съдържанието на страницата

Паспортизация на сгради

 


1. Наредба №5 на Министерството на регионалното развитие и благоустройството от 28.12. 2006 г. 

2. Образец на технически паспорт

3. Полезна информация за изготвянето на технически паспорт на сграда

4. Често задавани въпроси

 

 • Защо трябва да направя технически паспорт на сградата, на която съм собственик, и в какъв срок?

Във връзка с приемането на Наредба №5 от 28.12.2006 г. на МРРБ всички собственици на сгради на територията на република България трябва да възложат изготвянето на технически паспорт на консултантска фирма/проектантски екип.

Срокът за изпълнение на това изискване на държавната администрация е 2022 година съгласно издадената от министъра на регионалното министерство наредба.

 

 

 • Кой и какви данни и информация представя?

      Изисканите данни са в следните направления:

 • Идентификационни данни и параметри;
 • Основни обемнопланировъчни и функционални показатели;
 • Основни технически характеристики;
 • Сертификати;
 • Данни за собственика и за лицата, съставили или актуализирали техническия паспорт.

В зависимост от характера на данните те се предоставят от собствениците или от наетата фирма/проектантски екип.

 

 • Кой и от къде може да набави официално липсващи данни и информация?

При липсващи проекти за сградите собствениците могат да се обърнат към Община Русе. Ако в архива на Общината не се съхраняват проекти, тогава се възлага архитектурно заснемане на проектантския екип или наетата консултантска фирма. Данните за идентификатор на Русе могат да проверят идентификатора на своята собственост безплатно онлайн на сайта на Агенцията по кадастър, а  жителите на малките населени места следва да изискат актуална скица от общината,  към която принадлежи населеното място или Агенцията по кадастър.

 

 • Кой попълва данните и информацията в паспорта?

Всички данни се попълват от наетата фирма/проектантски екип, като част от данните се предоставят от собствениците.

 

 • Кой има право и правоспособност да изготвя паспорта?

По закон правото да изготвят паспорта имат лицензираните от МРРБ консултантски фирми. При избора си гражданите трябва да съблюдават за наличието на действащо удостоверение от министерството, списък с правоспособните служители и валидна застраховка за категорията строеж, която е съответната сграда. Право да изготви технически паспорт има и група проектанти с пълна проектантска правоспособност.

 

 • Кой има право и правоспособност да извърши обследванията?

Обследването на строежите се извършва от консултантска фирма, получила удостоверение от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, или от екип от проектанти с пълна проектантска правоспособност. Обследването за енергийна ефективност се извършва от фирма с удостоверение да извършва дейността, получено от Агенцията за устойчиво енергийно развитие.

 

 • Кой има задължение да възложи изготвянето на паспорта?

     Собствениците на сградите имат задължението да възложат изготвянето на технически паспорт. Това може да са физически лица или юридически лица/сдружения.

 

 • Кой има право да предпише мерки и срокове за поддържането на сградата?

      Техническите експерти, които са извършили обследването, са тези, които предписват мерките за поддържане на сградата.

 

 • Кой има задължението да изготви график за изпълнението на мерките?

       Собствениците на строежа съставят график за изпълнение на посочените в доклада мерки за поддържане на безопасната експлоатация на строежа в съответствие с действащите нормативни актове.

 

 • Кой и кога има задължението да регистрира паспорта?

Готовият технически паспорт се издава в 2 или 3 екземпляра (в зависимост от категорията строеж). Едно за собственика, едно за органа, издал разрешението за строеж и едно за Агенцията по кадастър. Ако строежът е от висока категория и разрешението за строеж е издадено от МРРБ, тогава регистрацията на паспорта се извършва в МРРБ, където се съхранява екземпляр от издадения технически паспорт.

 

 

 


https://www.livechatalternative.com/