Пропускане до съдържанието на страницата

Побратимени градове

МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО НА ОБЩИНА РУСЕ

 

Побратимени градове

 

Сент-Уан, Франция

Побратимяването е подписано на 25 септември 1961 г. от кмета на Русе Вълко Вълков и кмета на Сент Уан Фериан Льофор.

Връзките с Русе се изразяват в дългогодишна размяна на ученически и младежки групи, делегации на специалисти в различни области - художници, лекари, архитекти, спортисти, представители на общинската администрация. Осъществени са съвместни проекти на различни нива.

 

Гюргево, Румъния

АСОЦИАЦИЯ “ЕВРОРЕГИОН ДАНУБИУС” е  учредена на 09.05.2002г. от Областна администрация - Русе и Окръжен съвет  Гюргево, представители на местни и регионални власти от България и Румъния, неправителствени  и обществени организации, разположени на териториите на префектура Гюргево и област Русе. Еврорегионът е регистриран като самостоятелно юридическо лице.

Основни дейности:

- подпомагане и съдействие на централните и местни власти при реализиране на Европейската рамкова конвенция за трансгранично сътрудничество

 

- насърчаване, консултиране и координиране на трансграничното сътрудничество между България и Румъния в областите на: икономическо развитие, транспорта, околната среда, образованието, пазара на труда, здравеопазването, културата, земеделието

 

- подпомагане и развиване на отношенията между всички свои членове чрез обмен на информация, координация и взаимна консултация

 

- проучване възможностите и съдействие за тяхната реализация в различните програми и инициативи за трансгранично сътрудничество, както и всички останали програми и инициативи

 

Волгоград, Русия

През 2000 г.  е подписан документ между гр.Русе и гр.Волгоград. Целта е разширяване и засилване връзките в областите на промишленото производство, транспортните връзки, туристическо-екскурзионния и културния обмен.

 

Перистери, Гърция

Договорът за побратимяване с Русе е подписан през 1986 г. от кмета К.Джамбазов. През годините между Русе и Перистери са установени културни, образователни и делови контакти на високо ниво.
През м. февруари 2002 г. е създаден Център за изучаване на гръцки език "Перистери" в у-ще "Възраждане", което е побратимено с ХІV у-ще в Атина.

 

Град Хуай Нан, провинция Анхуе, КНР

Със съдействието на Дружеството за българо-китайско приятелство на 24.09.1994 г. в гр. Хуай Нан, Китай е подписано споразумение за установяване на приятелски връзки и сътрудничество.
 

Връзките на Русе с Хуай Нан се поддържат чрез почти ежегодни делегации, предимно от китайска страна. Традиционни са връзките и взаимните гостувания на художници от Русе и Хуай Нан и Провинция Анхуе.
 

Дружеството за българо-китайско приятелство е постоянен обществен партньор на Община Русе в осъществяване на взаимно полезните контакти и инициативи между гр. Русе и гр. Хуай Нан.

 

УЙБУДА, 11 СТОЛИЧЕН РАЙОН, УНГАРИЯ

На 19 август 2010 г. в Будапеща Община Русе подписва Спогодба с 11-ти столичен район Уйбуда за сътрудничество в социалната, икономическата и културната сфера.

Заявени са амбиции за бъдещо партньорство в сферата на туризма, културата и образованието.

 

ТРОГИР, РЕПУБЛИКА ХЪРВАТСКА

Споразумението за сътрудничество между гр. Русе и гр. Трогир е подписано през м. януари 2011 г. Целта е обмен на добри практики и реализиране на общи проекти в областта на културата и туризма.

 

БИЕЛИНА, РЕПУБЛИКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Подписано е споразумение за побратимяване между гр. Русе и гр. Биелина, Република Босна и Херцеговина за сътрудничество с цел:


- разширяване на икономическото сътрудничество

- подпомагане стабилното сътрудничество в социалната и научно-техническата област, в областта на здравеопазването и образованието

- стимулиране развитието на връзките в областта на културата, туризма и спорта

- развитие на сътрудничеството в областта на информационните технологии, иновационните и инвестиционните дейности

- обмяна на опит в работата по усъвършенстването структурата и упълномощаването на органите на местното самоуправление на градско ниво;
- разработване и реализиране на различни програми за сътрудничество не само в горепосочените области, а и в други, които могат да се появят в бъдеще;
- подпомагане разширяването на партньорските взаимоотношения и сътрудничества при подписването на необходимите документи в бъдеще. ”
 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕКЪМ ДОГОВОРА ЗА ДРУЖБА ИСЪТРУДНИЧЕСТВОМЕЖДУ ГРАДОВЕТЕ СИМФЕРОПОЛ /УКРАЙНА /И РУСЕ  /БЪЛГАРИЯ /

На 23.09.2008 г. кметът на община Русе Божидар Йотов и кметът на Симферопол (Украйна)  Генадий Бабенко подписаха допълнително споразумение към Договора за дружба и сътрудничество между градовете Симферопол и Русе. Същият датира от далечната 1986 година.

В него се посочва, че двете страни ще се стремят да разширяват икономическото сътрудничество, сътрудничество в социалната и научно - техническата области, в социалната сфера, в здравеопазването и образованието. Ще се стремят към разработка и реализация на съвместни програми и проекти, участие в изложби, панаири и др. Ще съдействат за развитието на отношения в областта на културата, туризма и спорта. Ще способстват за стабилното сътрудничество в социалната и научно - техническата области, в социалната сфера, в здравеопазването, образованието.


https://www.livechatalternative.com/