Пропускане до съдържанието на страницата

„Подробен устройствен план – Изменение план за регулация и застрояване (ПУП – ИПРЗ) на УПИ IV-202 „За гробищен парк“ и УПИ VI-274 в кв. 859 по плана на кв. „Чародейка Г-Север“, гр. Русе“ и др.

понеделник, 11 декември 2023

„Подробен устройствен план – Изменение план за регулация и застрояване (ПУП – ИПРЗ) на УПИ IV-202 „За гробищен парк“ и УПИ VI-274 в кв. 859 по плана на кв. „Чародейка Г-Север“, гр. Русе“

Подробен устройствен план – Изменение план за регулация и застрояване (ПУП – ИПРЗ) на УПИ IV-202 „За гробищен парк“ и УПИ VI-274 в кв. 859 по плана на кв. „Чародейка Г-Север“, гр. Русе

 Обява на основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр.25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 62/2022 г.)

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/