Пропускане до съдържанието на страницата

Покана за обществено обсъждане на предложение за поемане на дългосрочен дълг от Община Русе за основен ремонт на част от уличната мрежа в града

вторник, 13 декември 2022

ПОКАНА

Общинска администрация - Русе кани местната общност на 22.12.2022 г. от 17:30 часа в Пленарна зала за обсъждане на предложение за поемане на дългосрочен дълг от Община Русе, с цел сключване на договор за дългосрочен кредит за реализация на дейности по СМР в размер до 12 000 000 лв. (дванадесет милиона лева) за Основен ремонт на първостепенна и второстепенна улична мрежа на територията на град Русе  при следните основни параметри:

Цел: Решаване на множество транспортно – комуникационни проблеми по уличната мрежа в град Русе, възникнали след изпълнението на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, като резултатът е в полза на местната общност.

Основни параметри на дългосрочния инвестиционен кредит:

 • Максимален размер на дълга – до 12 000 000лв. (словом: дванадесет милиона лева).
 • Валута на дълга – лева.
 • Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за банков кредит.
 • Условия на усвояване и погасяване:

- срок на усвояване - до 24 месеца от датата на Договора за кредит;

- начин на усвояване – на части в рамките на срока на усвояване, съгласно договорените срокове с изпълнителя на инвестицията и след представяне на писмено искане от страна на Общината при налични разходо-оправдателни документи за изпълнението на отделните етапи;

- след представяне на удостоверение от Централния регистър за особени залози, по партидата на общината, удостоверяващо вписването на залог в полза на банката.

 • срок на погасяване - до 120 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит;
 • начин на погасяване – на равни месечни вноски;
 • с възможност за предсрочно пълно или частично погасяване, без да е обвързано с начисляване на такси и комисионни;
 • Източници за погасяване на главницата – собствени  приходи на общината.
 • Начин на обезпечение на кредита:
 • учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Русе, по чл.45, ал.1, т.1, букви от „а” до „ж” от Закона за публичните финанси и бюджетните взаимоотношения на община Русе по чл.52, ал.1 от Закона за публичните финанси, постъпващи по банковата сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог -  не повече от 100%; Издаване на съгласие за директен дебит.
 • Допълнителни условия:
 • Наличие на офис на територията на община Русе.
 • Разполагане до 3 броя банкомати в различни населени места на територията на община Русе, като мястото и условията за разполагане ще са обект на преговорите при сключване на договора с избраната институция.

Време за свободен коментар по предложението - от 15:00 часа до 17:00 часа от 19.12.2022г. до 21.12.2022г. включително, в стая 212 в сградата на Община Русе на пл. „Свобода“ №6. Лице за контакт – Емилия Пенева, директор на дирекция „Финансово-стопански дейности“.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/