Пропускане до съдържанието на страницата

Покана за обществено обсъждане на предложение за поемане на дългосрочен дълг от Община Русе за основен ремонт на част от уличната мрежа в града

вторник, 13 декември 2022

ПОКАНА

Общинска администрация - Русе кани местната общност на 22.12.2022 г. от 17:30 часа в Пленарна зала за обсъждане на предложение за поемане на дългосрочен дълг от Община Русе, с цел сключване на договор за дългосрочен кредит за реализация на дейности по СМР в размер до 12 000 000 лв. (дванадесет милиона лева) за Основен ремонт на първостепенна и второстепенна улична мрежа на територията на град Русе  при следните основни параметри:

Цел: Решаване на множество транспортно – комуникационни проблеми по уличната мрежа в град Русе, възникнали след изпълнението на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, като резултатът е в полза на местната общност.

Основни параметри на дългосрочния инвестиционен кредит:

 • Максимален размер на дълга – до 12 000 000лв. (словом: дванадесет милиона лева).
 • Валута на дълга – лева.
 • Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за банков кредит.
 • Условия на усвояване и погасяване:

- срок на усвояване - до 24 месеца от датата на Договора за кредит;

- начин на усвояване – на части в рамките на срока на усвояване, съгласно договорените срокове с изпълнителя на инвестицията и след представяне на писмено искане от страна на Общината при налични разходо-оправдателни документи за изпълнението на отделните етапи;

- след представяне на удостоверение от Централния регистър за особени залози, по партидата на общината, удостоверяващо вписването на залог в полза на банката.

 • срок на погасяване - до 120 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит;
 • начин на погасяване – на равни месечни вноски;
 • с възможност за предсрочно пълно или частично погасяване, без да е обвързано с начисляване на такси и комисионни;
 • Източници за погасяване на главницата – собствени  приходи на общината.
 • Начин на обезпечение на кредита:
 • учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Русе, по чл.45, ал.1, т.1, букви от „а” до „ж” от Закона за публичните финанси и бюджетните взаимоотношения на община Русе по чл.52, ал.1 от Закона за публичните финанси, постъпващи по банковата сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог -  не повече от 100%; Издаване на съгласие за директен дебит.
 • Допълнителни условия:
 • Наличие на офис на територията на община Русе.
 • Разполагане до 3 броя банкомати в различни населени места на територията на община Русе, като мястото и условията за разполагане ще са обект на преговорите при сключване на договора с избраната институция.

Време за свободен коментар по предложението - от 15:00 часа до 17:00 часа от 19.12.2022г. до 21.12.2022г. включително, в стая 212 в сградата на Община Русе на пл. „Свобода“ №6. Лице за контакт – Емилия Пенева, директор на дирекция „Финансово-стопански дейности“.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Банер - Интегрирана система за градски транспорт Банер - Реконструиране и рехабилитация на пешеходната зона Банер - Ремонт на пет общински учебни заведенияБанер - Наука и образование за интелигентен растеж

Преброяване 2021 година Съвет за електронни медии Областен информационен център Аз и градът

Българо-швейцарска програма за сътрудничество Програма енергийна ефективност Balanced European Conservation Approach Реки на времето

Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност Изграждане на социални жилища Innterreg Life

Life Организация за управление на дунавски туристически район Външни аварийни планове на предприятията с опасни производства Пиц Русе Пиц Русе

https://www.livechatalternative.com/