Пропускане до съдържанието на страницата

Повторен публичен търг с явно наддаване за продажба на незастроен поземлен имот

четвъртък, 14 септември 2023

О Б Щ И Н А   Р У С Е

 

            В изпълнение на Заповед на Кмета на Община Русе и Решение № 1399, прието с Протокол № 50/13.07.2023 г. на Общински съвет – Русе,

 

О Б Я В Я В А:

           

            1. Повторен публичен търг с явно наддаване на 11.10.2023 г. от 13:00 часа в сградата на Община Русе, площад „Свобода” №6, етаж 3, Заседателна зала, за продажба на незастроен поземлен имот с идентификатор 63427.5.146 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, Община Русе, Област Русе, с площ 381 кв.м., намиращ се в гр. Русе, бул. „Родина“ №2-А, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до10 м.), при граници и съседни имоти: 63427.5.147, 63427.5.145, 63427.5.143, 63427.5.142, 63427.5.175. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №7719/19.02.2016 г., вписан под №85, том 5, н. д. 914, вх. рег. №1959 от 23.02.2016 г. по описа на Службата по вписвания - Русе, с начална тръжна продажна цена в размер на 76 830,00 лева (седемдесет и шест хиляди осемстотин и тридесет лева) без дължими данъци и такси, които ще се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия участник – купувач.

            2. Вид на търга – публичен с явно наддаване, повторен.

            3. Стъпката на наддаване при провеждане на търга е в размер на 7 500 лв.

            4. Депозитът за участие в търга е в размер на 7 500 лв. (седем хиляди и петстотин  лева) и се внася по набирателна сметка BG 37 IORT 7379 3300 0300 00 на Община Русе в ТБ „ИНВЕСТБАНК” АД - клон Русе до 17,00 часа на 02.10.2023 г., след закупуване на тръжна документация. За депозит се приема парична вноска в установения размер, преведена по посочената банкова сметка, в срока.

            5. Време за оглед на имота – извършва се след закупуване на тръжна документация, съгласуван с отдел „Общинска собственост и земеделие”, всеки работен ден до 17,00 часа от 15.09.2023 г. до 02.10.2023 г. включително.

            6. За получаване на тръжна документация се заплаща цена от 60,00 лева (шестдесет лева), без включен ДДС в ТБ „ИНВЕСТБАНК” АД – клон Русе. Тръжната документация се получава от Информационния център на Община Русе, сектор „Общинска собственост и наеми”, площад „Свобода” №6, след заплащане на цената от 15.09.2023 г. до 02.10.2023 г.  включително, до 17,00 часа.

            7. Срок за подаване на документите за участие в търга - до 17.00 часа на 02.10.2023 г., съобразно чл. 54, ал. 1 от Наредба №1 на Общински съвет - Русе за общинската собственост. За допълнителна информация-телефон 082/881-670, стая № 604, етаж 6, Община Русе, пл. ”Свобода” 6 (входа  към  ул. ”Борисова”).

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/