Пропускане до съдържанието на страницата

Президентски избори и избори за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на  републиката на 20 ноември 2021 г. (балотаж)

Избирателен списък.

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на  републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

 


За избирателите, поставени по задължителна карантина

Във връзка с предстоящите избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., Община Русе уведомява, че с Решение № 831-ПВР/НС от 29 октомври 2021 г. на Централна избирателна комисия избирателите, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето могат да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако в периода от 01.11.2021 г. до изборния ден включително подадат заявление Приложение към Решение № 837ПВР/НС за вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия по един от следните начини:

- саморъчно подписано от избирателя и подадено в Зала 1 в сградата на общината на пл. „Свобода” № 6 от пълномощник с пълномощно в свободен текст, без да е необходима нотариална заверка на подписа на заявителя, по пощата или по факс;

- заявление, подадено по електронен начин през интернет страницата на ЦИК или електронната поща на Община Русе mayor@ruse-bg.eu, без да се изисква квалифициран електронен подпис, или на следните телефонни номера: 082/881-612 и 082/ 881-671.

Подвижна секция за гласуване с подвижна избирателна кутия за избирателите, поставени под задължителна карантина или изолация съгласно Закона за здравето ще се образува, когато до 3 дни преди изборния ден са подадени не по – малко от 7 заявления от лица, които отговарят на изискванията за гласуване.

Към заявлението за гласуване в секция за гласуване с подвижна избирателна кутия на избиратели не се прилагат документи, освен пълномощно.

Преценката дали избирателят отговаря на условията да гласува с подвижна избирателна кутия  се извършва от общинска администрация въз основа на проверка в съответната регионална здравна инспекция или Националната информационна система за борба с COVID-19. Проверката се удостоверява чрез писмени справки, изготвени от РЗИ или чрез Националната информационна система, които се прилагат към заявлението.

Общинска администрация Русе ще уведоми заявителят за включването му в избирателния списък за гласуване чрез подвижна избирателна кутия по телефон или чрез електронната поща, посочени в заявлението му.

Право да гласуват с подвижна избирателна кутия в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. имат :

1. Избирателите, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, гласуват с подвижна избирателна кутия при спазване на всички противоепидемични мерки.

2. Избирателите, поставени под задължителна карантина или изолация съгласно Закона за здравето, заявили желание да гласуват с подвижна избирателна кутия, гласуват в секции за гласуване с подвижна избирателна кутия, различни от секциите, в които гласуват избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборно помещение.

Ако един избирател отговаря едновременно на изискванията за гласуване с подвижна избирателна кутия в секция за гласуване на избиратели с трайни увреждания и в секция за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация, той гласува във втория вид секция.

Избирателите, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, гласуват в мястото, където са поставени под задължителна карантина или задължителна изолация.

 

Заявления, гражданите могат да подават в Зала 1 в сградата на общината на пл. „Свобода” № от 01.11.2021 г. до изборния ден включително от 09.00 ч. до 12,00 ч. и от 13,30 ч. до 17,00 ч.

Информация и справки по избирателни списъци – в Зала 1 и на тел. 082/881-612 и 082/ 881-671.

 


 

Активно избирателно право

 

Гласуване на избиратели с увреждания

 

Машинно гласуване

 

Гласуване с бюлетина и отбелязване на преференция

 

Гласуване на изборите в условия на КОВИД-19

 

Обучителен клип за избиратели за машинно гласуване

 

 

glasuvane

 

Кметът на Русе кани партии и коалиции на консултации за предстоящите парламентарни избори

На основание чл. 90, ал. 2, чл. 91, от Изборния кодекс кметът на Община Русе Пенчо Милков кани парламентарно представените партии и коалиции в 46-ото Народно събрание на 07.10.21 г. (четвъртък) от 10:30 часа в Заседателна зала на 3-ти етаж в Общинска администрация - гр. Русе, пл. Свобода № 6, за провеждане на консултации и назначаване на Секционни (и подвижни) избирателни комисии за провеждане на избори за избиране на Президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14.11.2021 г.

В консултациите могат да участват и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени.

 

 

Заявление за гласуване с подвижна избирателна урна - за избиратели с трайни увреждания и поставените под карантина

До 30 октомври (събота) вкл., избирателите с трайни увреждания с постоянен адрес в община Русе, които нямат възможност да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна урна, могат да го направят в писмена форма чрез заявление по Образец.

Заявлението трябва да е саморъчно подписано и може да бъде подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или електронно заявление със същото съдържание на имейл mayor@ruse-bg.eu. При подаване на електронно заявление не се изисква подпис.

На територията на всяко населено място се назначава най-малко една подвижна секционна избирателна комисия при наличие на не по-малко от 10 избиратели, подали заявления.

 

Заявление за гласуване по настоящ адрес

Заявление за вписване на избирател в списъците по настоящ адрес, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места се прави писмено в населеното място по настоящ адрес на лицето също до 30 октомври (събота) вкл.

Заявленията се подават не по-късно от 14 дни преди изборния ден до кмета на общината/района/кметството/кметския наместник по настоящия адрес на лицето.

Избирателят може да подаде електронно заявление през интернет страницата на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в МРРБ, като в него вписва данните си и посочва телефонен номер, без да е необходим подпис. ГД „ГРАО“ извършва автоматизирана проверка на данните в заявлението едновременно с подаването му.

 

 

Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци

Заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци се приемат до 6 ноември включително.

 

Заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия, заявления за вписване в избирателен списък по настоящ адрес и заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци, гражданите могат да подават в Зала 1 в сградата на общината на пл. „Свобода” № 6 от 05.10.2021 г. от 09:00 ч. до 11:30 ч. и от 13:30 ч. до 17:00 ч.

Информация и справки по избирателни списъци – в Зала 1 и на тел. 082/881-612 и 082/ 881-671.

 


Всички заявления могат да се подават и чрез Единния портал за достъп до електронни административни услуги


Заповед, определяща местата за поставяне на агитационните материали

Заповед за образуване на избирателни секции

Приложение 1 - Обхват на изборни секции

Приложение 2 - Номерация и адрес

Приложение 3 - Места за обявяване на избирателни секции

Покана за провеждане на консултации и назначаване на Секционни (и подвижни) избирателни комисии за провеждане на избори за избиране на Президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14.11.2021 г.


https://www.livechatalternative.com/