Пропускане до съдържанието на страницата

ПРИОРИТЕТ 1 „ИНТЕГРИРАНО ГРАДСКО РАЗВИТИЕ“ 2021-2027

Община Русе ще представи възможностите за кандидатстване по Програма „Развитие На Регионите“ 2021-2027

 

 

 

На 12 април /петък/ от 15 ч. в зала „Свети Георги“ в сградата на Община Русе ще се състои информационно събитие, на което ще бъдат представени изискванията и възможностите за кандидатстване по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027. Община Русе в качеството си на териториален орган по подбор на проектни идеи по Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ на програмата отправя покана за включване в срещата до всички заинтересовани страни.

Основната цел на процедурата е приоритизация на проектни идеи, адресиращи нуждите на местните общности в съответствие с Плана за интегрирано развитие на община Русе за периода 2021-2027.

Допустимите дейности са свързани с инфраструктурни мерки за насърчаване на икономическата активност, енергийна ефективност на жилищни и нежилищни сгради, устойчива мобилност, пътна инфраструктура, функционални връзки и пътна безопасност, зелена градска инфраструктура и сигурност в обществени пространства, образователна инфраструктура, здравна инфраструктура, социална инфраструктура, жилищно настаняване, култура, спорт и туризъм.

В рамките на събитието ще се представят условията за кандидатстване с проектни идеи, допустимите кандидати и дейности, както и сроковете по оценка и приоритизация на подадените проектни идеи.

Община Русе ще представи идеите, с които планира да актуализира своя План за интегрирано развитие за периода 2021-2027 г., с цел получаване на финансиране по програмата.

Ресурсът, заделен за Община Русе по Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“, е 51,2 млн. лв., като срокът за подаване на проектни идеи е 9 май.

 

 

ПРОГРАМАНяма налично описание на снимката.

ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ 2021-2027 

ПРИОРИТЕТ 1 „ИНТЕГРИРАНО ГРАДСКО РАЗВИТИЕ“

 

 

Покана за подаване на проектни идеи по Приоритет 1 "Интегрирано градско развитие" на Програма "Развитие на регионите" 2021 - 2027

 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

Управляващият орган на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. (ПРР) публикува Указания за кандидатстване с проектни идеи и Процедурни правила за подбор на проектни идеи по Приоритет 1 „Интегрирано развитие“ на програмата.

Процедурата е за подбор на проектни идеи по Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ на ПРР, който е изцяло насочен към градското развитие с териториален обхват 10-те големи градски общини в страната, както следва: Видин, Плевен, Русе, Велико Търново, Варна, Бургас, Стара Загора, Пловдив, Столична община и Благоевград.

Общият бюджет на безвъзмездната финансова помощ е в размер на 638,5 млн. лв.

Основната цел на процедурата е насърчаване на интегрираното и приобщаващо социално, икономическо и екологично развитие, култура, природното наследство, устойчивия туризъм и сигурността в градските райони.

Допустими за финансиране са дейности в следните групи мерки:

 • Инфраструктурни мерки за насърчаване на икономическата активност;
 • Енергийна ефективност;
 • Устойчива мобилност, вкл. градска мобилност;
 • Пътна инфраструктура, функционални връзки и пътна безопасност;
 • Зелена градска инфраструктура и сигурност в обществени пространства;
 • Образователна инфраструктура;
 • Здравна инфраструктура;
 • Социална инфраструктура;
 • Жилищно настаняване;
 • Култура, спорт и туризъм.

 

Допустими бенефициенти по процедурата са:

 • Държавни органи;
 • Областни администрации;
 • Общински власти на всички градски и селски общини в съответствие с териториалния обхват на допустимите дейности;
 • Представители на гражданското общество (неправителствени организации, организации на работодатели и на синдикати, фондации);
 • Представители на бизнеса (предприятията);
 • Научна и академична общност, вкл. училища и висши учебни заведения;
 • Сдружения на собственици на сгради в режим на етажна собственост;
 • Лечебни заведения, държавна или общинска собственост, само в партньорство съответно с Министерството на здравеопазването (в случай на държавна собственост) или общината (в случай на общинска собственост);
 • Културни институти;
 • Други организации от публичния сектор.

 

По процедурата кандидатите могат да участват самостоятелно или в партньорство. В реализацията на една проектна идея не могат да участват повече от 5 партньора (кандидат/водещ партньор и 4 партньора).

Крайният срок за подаване на проектни идеи е: 09.05.2024 г., 17:30 часа.

Подаването на проектни идеи се извършва на електронен адрес mayor@ruse-bg.eu

При необходимост от допълнителна информация или разяснения, може да изпращате своите въпроси на електронна поща до Ивайло Кадишев - i.kadishev@ruse-bg.eu или до Емилия Петкова - e.petkova@ruse-bg.eu

Указанията за кандидатстване с проектни идеи по Приоритет 1 „Интегрирано развитие“ на ПРР 2021-2027 са публикувани официалната страница на ПРР:

https://bgregio.eu/wps/portal/operativna-programa/home/news/ukazaniq-kandidatstvane-prioritet-1-prr-05.03.24

и на Единния информационен порта www.eufunds.bg.

В допълнение Ви информираме, че на горепосочените сайтове освен одобрените указния, може да откриете пакета документи за кандидатстване и Процедурните правила за подбор на проектни идеи.

Всяка заинтересована страна има право да поиска разяснения относно изискванията за кандидатстване с проектни идеи и процедурата на подбор, като изпрати съобщение на следния електронен адрес: mz_oprr@mrrb.government.bg.

Разяснения се предоставят от Управляващия орган /УО/ на Програма за развитие на регионите /ПРР/ в срок от 7 работни дни от постъпването на искането за разяснение чрез публикуване на разяснение на сайта на ПРР (www.bgregio.eu), меню „Изпълнение“, подменю „Процедури, отворени за кандидатстване“ (https://bgregio.eu/wps/portal/operativna-programa/regional-development-program-2021-2027/execution-prd-2021-202/procedures-open-for-application-2021-2027).

Предоставените разяснения от УО на ПРР имат задължителен характер по отношение на подбора, осъществяван от териториалните органи. Заинтересованите страни могат да изпращат искания за разяснения в срок до 14 дни преди изтичане на крайния срок за подаване на проектни идеи. Искания, постъпили след този срок, няма да бъдат разглеждани и няма да получат отговор.

 

С пожелание за ползотворно сътрудничество!

 

Необходими документи за подаване на проектни идеи:

Покана за подаване на проектни идеи за изпълнение на ПИРО

А2 Декларация

А4 Тест за държавна помощ

А ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

А1.1 ФК принос бюджет

Приложение А3 - Споразумение за партньорство за подготовка и изпълнение на проектна идея/проектно предложение по Приоритет 1 на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027, ако е приложимо (Образецът може да бъде допълван в зависимост от нуждите на партньорите, включително във връзка с конкретни финансови или други ангажименти по подготовката и изпълнението на проектите) 

 


https://www.livechatalternative.com/