Пропускане до съдържанието на страницата

Проект „Интегрирани мерки за социално включване на уязвими групи на територията на Община Русе“

СЪОБЩЕНИЕ

                 От 01.08.2021 г. Община Русе в качеството си на бенефициент, стартира реализиране на дейности по проект „Интегрирани мерки за социално включване на уязвими групи на територията на Община Русе“, съгласно сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.056-007-С01, по процедура за конкретни бенефициенти /КБ/ BG05M9OP001-2.056 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2“ по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси /ОП РЧР/ 2014-2020 и Оперативна програма „Наука образование и интелигентен растеж“ /ОП НОИР/ 2014- 2020.

                 Одобреният общ бюджет по проекта е в размер на 761 123, 15 лв, от които по ОП РЧР е в размер на 371 444.86 лв. и по ОП НОИР е в размер на 389 678.29 лв.

               Дейностите по проекта са насочени към уязвими целеви групи и цели включване в социални и здравни услуги, интеграцията на пазара на труда, достъп до образование и обучение. С дейностите се допълва и надгражда изпълнението на Инвестиционната програма на община Русе, която като бенефициент по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 г., през 2021 г. успешно приключи реализирането на дейностите по проект „Изграждане на социални жилища за настаняване на лица от малцинствени групи от населението и социално слаби лица, които не могат да се ползват от условията на жилищното настаняване на Община Русе“.

               Целта на проекта Интегрирани мерки за социално включване на уязвими групи на територията на Община Русе“ е повишаване качеството на живот, социално включване и намаляване на бедността, както и трайна интеграция на представителите на уязвими групи, чрез реализацията на комплексни мерки и прилагането на интегриран подход.

               Специфичните цели  са насочени към подкрепа за социално включване на уязвими групи,  чрез изпълнение на дейности и мерки в четири направления:

1. Подпомагане интеграцията на пазара на труда на уязвимите групи (Направление 1);

2. Осигуряване на достъп до образование и обучение (Направление 2);

3. Подобряване достъпа до социални и здравни услуги (Направление 3);

4. Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи (Направление 4).

                 Асоциирани партньори при изпълнение на дейностите са:

По ОП РЧР: Агенцията по заетостта, Агенцията за социално подпомагане и Регионална здравна инспекция.

По ОП НОИР: Регионално управление на образованието, детски градини и училища.

                 Община Русе сключи Споразумение за сътрудничество със Сдружение „Център Динамика“, СНЦ „Еквилибриум“, УМБАЛ „Канев“ АД Русе, СНЦ „Развитие на социалния капитал“‚ ОУ „Олимпи Панов“ – Русе, ДГ „Русалка“ – Русе, ДГ „Синчец“ – Русе, ДГ

 

 

 

„Незабравка“ - Русе, ДГ „Пинокио“ – Русе и Сдружение „БРТИМ“, с цел съвместно изпълнение на гореописаните дейности по проект „Интегрирани мерки за социално и образователно включване на уязвими групи на територията на Община Русе“, по Процедура

BG05M9OP001-2.056 „Сoциално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2 по ОП РЧР 2014-2020 и ОП НОИР 2014- 2020.

 

Очаквани резултати:

               1. Направление 1 „Образование“: Обхващане и задържане на деца и ученици в образователната система, осигуряване на равен достъп до образователните институции;

               2. Направление 2 „Здраве“: Осигуряване на достъп до здравни услуги на лицата в неравностойно положение, принадлежащи към етнически малцинства и граждани в сходна ситуация;

               3. Направление 3 „Заетост“: Подобряване на достъпа на уязвими групи до пазара на труда и повишаване на дела на заетите сред тях.

               4. Направление 4 „Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи“: Положителна промяна на обществените нагласи към проблемите на най-уязвимите групи и повишаване информираността.

Срокът за реализиране на проектните дейности е 23 месеца от сключване на ДБФП. 


https://www.livechatalternative.com/