Пропускане до съдържанието на страницата

Програма „Асистирана репродукция“ на Община Русе

ПРОГРАМА „АСИСТИРАНА РЕПРОДУКЦИЯ" НА ОБЩИНА РУСЕ

Изискванията, реда и критериите за подбор на кандидатите за финансово подпомагане по Програма „Асистирана репродукция” на Община Русе са утвърдени с Решение № 1255, прието с Протокол № 44/11.12.2014 г., допълнено с Решение №1274 по Протокол № 45/22.01.2015 г., изм. и доп. с Решение №138 по Протокол № 6/25.02.2016 г., изм. с Решение №204 по Протокол № 8/21.04.2016 г., изм. с Решение №727 по Протокол №28/14.12.2017 г. на Общински съвет – Русе.

Кандидатите подават заявление, декларация и декларация за съгласие за обработване на лични данни /по образец/ с приложени документи по утвърдените критерии за подбор в деловодството на Община Русе. Срокът за подаване на документи е от 1 април до 30 април на текущата година.

В триседмичен срок след определената крайна дата за подаване на документи /30.04 на текущата година/, комисията излиза с решение и уведомява писмено одобрените кандидати. Финансовото подпомагане на одобрените кандидати се осъществява със Заповед на Кмета на Община Русе, издадена въз основа на Решение на комисията.

 

Задължителни изисквания:

1. Медицинска документация – (по изисквания на Националната програма Ин витро).
2. Кандидатите да не са били подпомагани от Община Русе по Програма „Асистирана репродукция”, в рамките на годината на кандидатстване.
3. Кандидатите да не са били подпомагани повече от три пъти от Община Русе по Програма „Асистирана репродукция”.
4. Кандидатите да са с постоянен или настоящ адрес - Община Русе, не по-малко от три години.
5. Кандидатите да имат сключен граждански брак или да са във фактическо съжителство, удостоверено с декларация /свободен текст/.

 

Критерии за подбор:

1. Одобрение от НЗОК за финансиране на асистирана репродукция (за изследвания, които са рутинно необходими при подготовка за асистирана репродукция и не се поемат от НЗОК).
2. Доказана с медицинска документация и експертно становище необходимост от извършване на процедури по асистирана репродукция, които не се финансират от НЗОК.
3. Доход на семейството - не по-малко от 3 минимални заплати.

 

На финансиране по този ред подлежат:

1. Изследвания, които са рутинно необходими при подготовка за асистирана репродукция и не се поемат от НЗОК, в т. ч.:

Спермограма;

Трансмисивни инфекции /предхождащи всяка процедура/;

Генетични изследвания – за двамата партньори.

На одобрените кандидати за финансово подпомагане за изследвания, които са рутинно необходими при подготовка за асистирана репродукция и не се поемат от НЗОК, определените средства в размер до 600 лв. се отпускат  срещу представяне на фактура за действително направен разход.

Срокът за изплащане на средствата на одобрените кандидати е в рамките на съответната бюджетна година.

2. Процедури по асистирана репродукция, които не се финансират от НЗОК в т. ч.:

Инсеминация от партньора;

Инсеминация с донор;

Ин витро на естествен цикъл;

Ин витро процедура с донорски материал;

Тестикуларна и/или епидидимална биопсия (TESA, PESA);

Кокултивиране на ембриони с ендометриални клетки;

Ембриотрансфер на замразени ембриони.

На одобрените кандидати за финансово подпомагане за процедури по асистирана репродукция, които не се финансират от НЗОК се определят средства по видове и в размер, както следва:

Инсеминация от партньора – до 800 лв.;

Инсеминация с донор – до 1000 лв.;

Ин витро на естествен цикъл – до 1500 лв.;

Ин витро процедура с донорски материал – до 2300 лв.;

Тестикуларна и/или епидидимална биопсия (TESA, PESA) – до 1500 лв.;

Кокултивиране на ембриони с ендометриални клетки– до 1500 лв.;

Ембриотрансфер на замразени ембриони – до 1500 лв.

На одобрените кандидати средствата се отпускат срещу представяне на фактура за действително направен разход и медицински документ от специализирана клиника за проведена процедура по асистирана репродукция.

Срокът за изплащане на средствата на одобрените кандидати е в рамките на съответната бюджетна година.

 

                    НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

 

Административна документация

Заявление по образец /файл за изтегляне/

Декларация по образец /файл за изтегляне/

Декларация за съгласие за обработване на лични данни /файл за изтегляне/

Документ за доход /за предходните шест месеца/;

Декларация /свободен текст/ за фактическо съжителство.

Информацията за семейно положение ще се провери по служебен път;

Информацията за постоянен или настоящ адрес в община Русе ще се провери по служебен път.          

                      

Медицинска документация

Експертно становище /за кандидатстващите по позиция 2 – за процедури по асистирана репродукция, които не се финансират от НЗОК;

Копие на заповед за одобрение от Националния фонд за асистирана репродукция /за кандидатстващите по позиция 1 - за изследвания, които са рутинно необходими при подготовка за асистирана репродукция и не се поемат от НЗОК;

Eпикриза за оперативна интервенция (лапароскопия или лапаротомия), доказваща обтурация или липса на маточни тръби и/или хистеросалпингография, доказващо същото;

Две спермограми – при наличието на мъжки фактор;

Една спермограма – при наличието на женски фактор;

Набор от медико-диагностични изследвания.

 

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ

ПО ПРОГРАМА „АСИСТИРАНА РЕПРОДУКЦИЯ” НА ОБЩИНА РУСЕ

От 1 април 2023 г. започва приемът на документи по Програма  „Асистирана репродукция” (ин витро) на Община Русе.

Приемът на документи ще се извърши в периода от 01.04.2023 г. до 30.04.2023 г., като определената комисия в триседмичен срок след определената крайна дата 30.04.2023 г. излиза с решение и уведомява писмено одобрените кандидати. Финансовото подпомагане на одобрените кандидати се осъществява със Заповед на Кмета на Община Русе, издадена въз основа на решение на комисията.

Целевата група, към която е насочена програмата са двойки (семейство или живеещи във фактическо съжителство) адресно регистрирани на територията на Община Русе, които имат репродуктивни проблеми, отговарящи на утвърдените критерии в програмата.

1.      Административна документация:

·           Заявление до Кмета на Община Русе  – по образец (файл за изтегляне – сайт на Община Русе, меню „Община Русе“, раздел „Здравеопазване“, подраздел: Програма „Асистирана репродукция“);

·           Декларация за запознаване с условията на програмата– по образец (файл за изтегляне – сайт на Община Русе, меню „Община Русе“, раздел „Здравеопазване“, подраздел: Програма „Асистирана репродукция“);

·           Декларация за съгласие за обработване на лични данни– по образец (файл за изтегляне – сайт на Община Русе, меню „Община Русе“, раздел „Здравеопазване“, подраздел: Програма „Асистирана репродукция“);

·           Документ за доход (за предходните шест месеца)– и за двамата съпрузи/партньори;

·           Декларация за фактическо съжителство (свободен текст).

 

Информацията за семейно положение се проверява по служебен път.

Информацията за постоянен или настоящ адрес в Община Русе се проверява по служебен път.            

2.      Медицинска документация:

·           Експертно становище (за кандидатстващите по позиция 2 – за процедури по асистирана репродукция, които не се финансират от НЗОК);

·           Копие на заповед за одобрение от Националния фонд за асистирана репродукция (за кандидатстващите по позиция 1 – за изследвания, които са рутинно необходими при подготовка за асистирана репродукция и не се поемат от НЗОК);

·           Eпикриза за оперативна интервенция (лапароскопия или лапаротомия), доказваща обтурация или липса на маточни тръби и/или хистеросалпингография, доказващо същото;

·           Две спермограми – при наличието на мъжки фактор;

·           Една спермограма – при наличието на женски фактор;

·           Набор от медико-диагностични изследвания (копия).

 

Кандидатстването за включване в програмата ще се извършва само един път в годината - от 01 до 30 април 2023 г.

 

Необходимите документи за кандидатстване: заявление и декларации (по образец), могат да се получат в Информационен център на Община Русе (пл. „Свобода“ №6) или на сайта на Община Русе - Програма Асистирана репродукция.

За повече информация може да се обърнете към експертите от отдел „Обществено здраве” към дирекция „Здравни и социални дейности” при Община Русе, стаи №32 и №36 (ул. „Черно море“ № 2); За справки и информация тел. 082/506 755, 082/506 794 и на GSM 0885/397 831.


https://www.livechatalternative.com/