Пропускане до съдържанието на страницата

Програма за качеството на атмосферния въздух на Община Русе

Програма за качеството на атмосферния въздух на Община Русе за периода 2021-2026 г.

 

Програмата е ценен инструмент за управление качеството на атмосферния въздух, тъй като включва подробен анализ на актуалното състояние на въздуха, мерки за намаляване на фините прахови частици в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план, и предлага различни източници на финансиране за реализирането на мерките.

Тя определя източниците на ФПЧ10 и ФПЧ2.5 в Община Русе и ги разделя в четири основни групи: битово отопление, пътен транспорт, промишленост и селско стопанство.

Направен е анализ на приноса на всеки от източниците към цялостното замърсяване, въз основа на който са предложени мерки за поетапно намаляване на емисиите в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен период. Резултатите показват, че докато за замърсяването с ФПЧ10 приносът на пътния транспорт и битовото отопление е почти изравнен, то за високата концентрация на ФПЧ2.5 основен виновник е битовото отопление. Характерно е обаче, че докато емисиите от транспорта са целогодишни, тези от битовото отопление са сезонни, т.е относително същото количество ФПЧ се разпространяват във въздуха за два пъти по-кратък период, което насложено върху емисиите от транспорта, създава предпоставки за регистриране на високи средноденонощни концентрации.

Документът е приет от Общински съвет-Русе на 13.12.2021 г.

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Програма за намаляване на нивата на замърсителите и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух на територията на Община Русе за периода 2015 – 2020 година

 

Програмите за управление качеството на атмосферния въздух се разработват при регистрирано превишаване на установените норми за нивата на един или няколко замърсители в даден район за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух (КАВ) в съответствие с чл. 27 ЗЧАВ и чл. 31 и 32 на Наредба №7 от 1999 г. за оценка и управление качеството на атмосферния въздух (обн. ДВ, бр. 45 от 1999 г.).

Актуализацията на Програма за намаляване на нивата на замърсителите и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух на територията на Община Русе за периода 2015-2020година е приета от Общински съвет-Русе с Решение № 251/16.06.2016 г.


https://www.livechatalternative.com/