Пропускане до съдържанието на страницата

Процедура за Избор на кредитна институция за предоставяне на дългосрочен заем

петък, 17 февруари 2023

ОБЩИНА РУСЕ

О Б Я В А

 

Общинска администрация – гр.Русе обявява процедура за Избор на кредитна институция за предоставяне на дългосрочен заем на Община Русе.

 

Изборът ще се проведе съгласно Процедура за избор на финансова или кредитна институция, или финансов посредник за получаване на кредит, приета с Решение на общински съвет –гр.Русе № 433, съгл. протокол №18/31.01.2017г.

 

Описание на процедурата: „Избор на кредитна институция за предоставяне на дългосрочен заем на Община Русе“, като предметът обхваща поемане на дългосрочен дълг от Община Русе с цел сключване на договор за дългосрочен кредит за реализация на дейности по СМР в размер на 12 000 000лв. (Дванадесет милиона) лева за Основен ремонт на първостепенна и второстепенна улична мрежа на територията на град Русе с възможност за усвояване на части в договорения срок за усвояване и погасяване в срок от 120 месеца от подписване на договора за кредит.

Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем.

 

  Методика за определяне на комплексната оценка - въз   основа на „икономически най-  изгодна оферта” по следните критерии:

Показател: Фиксирана надбавка по кредита (%) (ФН);

Показател: Надбавка (%) над лихвения процент при просрочие на главницата (Ндб); Показател: Брой банкомати (ББ);

 

Достъп до документацията – документацията за участие в процедурата, информация и данни за финансовото състояние на общината са на разположение на началната страница на официалния сайт на Община Русе в банер „Избор на кредитна институция за предоставяне на дългосрочен заем на община Русе“-2023г.

 

Срок на валидност на офертата - 120 (сто и двадесет) дни и започва да тече от датата, определена за краен срок за получаване на оферти.

 

Място, срок и начин на подаване на офертите – срокът за подаване на офертите е до 17,30 часа на 28.03.2023г. Оферти, постъпили след този срок се връщат и няма да бъдат разглеждани.

Офертите се представят на хартиен носител в запечатан непрозрачен плик на следния адрес:

град Русе 7000 Община Русе

пл. „Свобода“ № 6

Информационен център-деловодство

 

Адрес, контакти и лице за контакти – Община Русе, гр.Русе 7000, пл. Свобода 6, Факс +359 82 83 44 43, e-mail: mayor@ruse-bg.eu, лице за контакт: Емилия Пенева – Директор на дирекция Финансово-стопански дейности – тел. 082 506 701.

 

ПЕНЧО МИЛКОВ

Кмет на Община Русе

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/