Пропускане до съдържанието на страницата

Проведе се заключителна пресконференция по проект за социално и образователно включване на уязвими групи

сряда, 20 септември 2023

В Заседателна зала в сградата на местната администрация се проведе заключителна пресконференция по проект по проект „Интегрирани мерки за социално и образователно включване на уязвими групи на територията на Община Русе“. Той стартира на 1 август 2021, а крайният срок за изпълнението му, по който Бенефициент е Община Русе, е 30 септември 2023 г.

Общият бюджет по проекта е в размер на 761 123, 15 лв., от които по ОП РЧР - 371 444,86 лв. и по ОП НОИР - 389 678,29 лв.

Дейностите по проекта включват включване в социални и здравни услуги на лица, деца и семейства от уязвими групи, както и тяхната успешна интеграция на пазара на труда, достъп до образование и обучение. Проектът допълва и надгражда изпълнението на Инвестиционната програма на Община Русе, която като Бенефициент по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 г. през 2021 г. успешно приключи с реализирането на дейностите по проект „Изграждане на социални жилища за настаняване на лица от малцинствени групи от населението и социално слаби лица, които не могат да се ползват от условията на жилищното настаняване на Община Русе“.

Основната цел на проекта „Интегрирани мерки за социално и образователно включване на уязвими групи на територията на Община Русе“ е повишаване качеството на живот, социално включване и намаляване на бедността, както и трайна интеграция на представителите на уязвими групи, чрез реализацията на комплексни мерки и прилагането на интегриран подход.

Специфичните цели  са насочени към подкрепа за социално включване на уязвими групи,  чрез изпълнение на дейности и мерки в четири направления:

•        Подпомагане интеграцията на пазара на труда на уязвимите групи (Направление 1);

•        Осигуряване на достъп до образование и обучение (Направление 2);

•        Подобряване достъпа до социални и здравни услуги (Направление 3);

•        Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи (Направление 4).

Асоциирани партньори при изпълнение на дейностите по ОП РЧР са Агенцията по заетостта, Агенцията за социално подпомагане и Регионална здравна инспекция, а по ОП НОИР - Регионално управление на образованието, детски градини и училища на територията на Община Русе.

Община Русе сключи Споразумение за сътрудничество със Сдружение „Център Динамика“, СНЦ „Еквилибриум“, УМБАЛ „Канев“ АД Русе, СНЦ „Развитие на социалния капитал“‚ ОУ „Олимпи Панов“ – Русе, ДГ „Русалка“ – Русе, ДГ „Синчец“ – Русе, ДГ „Незабравка“ - Русе, ДГ „Пинокио“ – Русе и Сдружение „БРТИМ“ с цел съвместно изпълнение на гореописаните дейности по проект „Интегрирани мерки за социално и образователно включване на уязвими групи на територията на Община Русе“, по Процедура

BG05M9OP001-2.056 „Сoциално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2 по ОП РЧР 2014-2020 и ОП НОИР 2014- 2020.

Постигнатите резултати обхващат следните направления:

         1. Направление 1 „Образование“: Обхващане и задържане на деца и ученици в образователната система, осигуряване на равен достъп до образователните институции;

         2. Направление 2 „Здраве“: Осигуряване на достъп до здравни услуги на лицата в неравностойно положение, принадлежащи към етнически малцинства и граждани в сходна ситуация;

         3. Направление 3 „Заетост“: Подобряване на достъпа на уязвими групи до пазара на труда и повишаване на дела на заетите сред тях.

         4. Направление 4 „Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи“: Положителна промяна на обществените нагласи към проблемите на най-уязвимите групи и повишаване информираността.

 

Проект „Интегрирани мерки за социално и образователно включване на уязвими групи на територията на Община Русе“ се реализира съгласно сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.056-007-С01, по процедура за конкретни бенефициенти /КБ/ BG05M9OP001-2.056 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2“ по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси /ОП РЧР/ 2014-2020 и Оперативна програма „Наука образование и интелигентен растеж“ /ОП НОИР/ 2014- 2020.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/