Пропускане до съдържанието на страницата

Публичен търг с явно наддаване на 15.02.2023 г. от 15:00 ч.

сряда, 18 януари 2023

О Б Щ И Н А   Р У С Е

 

В изпълнение на Заповед  №РД-01-159/16.01.2023 г.  на  Заместник-кмета  на  Община Русе, упълномощена съгласно Заповед №РД-01-3578/05.12.2019 г. на Кмета на Община Русе, изменена със Заповед №РД-01-3628/10.12.2019 г. на Кмета на Община Русе и  Решениe №1147, прието с Протокол №43/13.12.2022 г. на Общински съвет – Русе

О Б Я В Я В А:

1.Публичен търг с явно наддаване на 15.02.2023 г. от 15,00 часа в сградата на Община Русе, пл. „Свобода” №6, ет. 3, Заседателна  зала, по реда на Наредба №1 за общинската собственост на Общинския съвет – Русе, допълнен в годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2022 г., за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот УПИ IX- общ. в кв. 25, по кадастрален  и регулационния план на с. Бъзън, ЕКАТТЕ 07231,Община Русе, с  площ от 1014 кв.м., отреден за жилищно застрояване, с адрес с. Бъзън, ул. „Кооперативна“, предмет на Акт №6319/12.11.2010 г. за частна общинска собственост, вписан под №129, том 35, н.д.7481 вх. рег. №14741 от 26.11.2010 г. по описа на Служба по вписванията – град Русе, с начална тръжна продажна цена 15 200,00 лв. (петнадесет хиляди и двеста лева), без дължими данъци и такси.

Дължимите данъци и такси, се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия участник-купувач.

2.Вид на търга – публичен с явно наддаване.

            3.Стъпката на наддаване при провеждане на търга е в размер на 1000 лв.

            4.Депозитът за участие в търга е в размер на 3000 лв. и се внася по набирателна сметка BG 37 IORT 7379 3300 0300 00 на Община Русе в ТБ  “ИНВЕСТБАНК” АД – клон Русе до 17,00 часа на 10.02.2023 г., след закупуване на  тръжна документация. За депозит се приема парична вноска в установения размер преведена по посочената банкова сметка в установения срок.

5.Време за оглед на имота – оглед на имот се извършва след закупуване на тръжна документация, съгласуван с отдел „Общинска собственост и земеделие” до 17,00 часа на 10.02.2023 г.

6.За получаване на тръжна документация се заплаща цена от 60,00 лева, без включен ДДС по банкова сметка BG 96 IORT 7379 840008 с вид на плащане: 444000 на Община Русе в ТБ „ИНВЕСТБАНК” АД – клон РУСЕ. Тръжната документация се получава от Информационния център на Община Русе, сектор „Общинска собственост и наеми”, площад „Свобода” №6, след заплащане на цената всеки работен ден от 20.01.2023 г. до 10.02.2023 г., включително до 17,00 часа.       

7.Срок за подаване на документите за участие в търга – 10.02.2023 г. до 17,00 часа.     

            За допълнителна информация – телефон: 082/881742, стая  №602, етаж 6, Община Русе, пл. „Свобода” №6 /входът към ул. „Борисова”/.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/