Пропускане до съдържанието на страницата

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти – частна общинска собственост

петък, 27 октомври 2023

О  Б  Щ   И  Н  А       Р  У  С  Е

 

На основание чл. 51, ал. 1, във връзка с чл. 51, ал. 3 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, в изпълнение на Заповед №РД-01-3507/ 27.10.2023 г. на Кметa на Община Русе,


 

О Б Я В Я В А:
 

1. Публичен търг с явно наддаване на 23.11.2023 г. от 13:30 ч., в Община Русе, пл. „Свобода“ №6, етаж 3, Заседателна зала, за отдаване под наем на обекти – частна общинска собственост, както следва:

1.1. Отдаване под наем за срок от пет години на помещение със застроена площ 110,00 кв. м, представляващо южната част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.2.4316.3.1, с предназначение на самостоятелния обект – за обслужваща дейност за битови услуги, брой нива на обекта – едно, целият със застроена площ 220.00 кв. м, намиращ се в сграда с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.2.4316.3, разположена в поземлен имот с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.2.4316, с административен адрес: гр. Русе, ул. „Боримечка“ №43, ет. 1, предмет на Акт №10283/21.09.2021 г. за поправка на АЧОС№7503/05.10.2015 г., което се отдава под наем като склад, с начална тръжна месечна наемна цена – 120,00 лв. (сто и двадесет лева) без включен ДДС, стъпка на наддаване - 12,00 лв. (дванадесет лева) и депозит за участие 600,00 лв. (шестстотин лева).

1.2. Отдаване под наем за срок от пет години на помещение със застроена площ 110,00 кв. м, представляващо северната част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.2.4316.3.1, с предназначение на самостоятелния обект – за обслужваща дейност за битови услуги, брой нива на обекта – едно, целият със застроена площ 220.00 кв. м, намиращ се в сграда с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.2.4316.3, разположена в поземлен имот с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.2.4316, с административен адрес: гр. Русе, ул. „Боримечка“ №43, ет. 1, предмет на Акт №10283/21.09.2021 г. за поправка на АЧОС №7503/05.10.2015 г., което се отдава под наем като склад, с начална тръжна месечна наемна цена – 120,00 лв. (сто и двадесет лева) без включен ДДС, стъпка на наддаване - 12,00 лв. (дванадесет лева) и депозит за участие 600,00 лв. (шестстотин лева).

1.3. Отдаване под наем за срок от пет години на помещение със застроена площ 29,50 кв. м, представляващо част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.2.4316.1.3, с предназначение на самостоятелния обект – за обслужваща дейност за битови услуги, брой нива на обекта – едно, целият със застроена площ 254.10 кв. м, намиращ се в сграда с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.2.4316.1, разположена в поземлен имот с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.2.4316, с административен адрес: гр. Русе, ул. „Боримечка“ №43, ет. 3, предмет на Акт №10283/21.09.2021 г. за поправка на АЧОС №7503/05.10.2015 г., което се отдава под наем като частно учебно заведение, с начална тръжна месечна наемна цена – 73,00 лв. (седемдесет и три лева) без включен ДДС, стъпка на наддаване - 7,00 лв. (седем лева) и депозит за участие 365,00 лв. (триста шестдесет и пет лева).

1.4. Отдаване под наем за срок от пет години на помещение с площ 38,00 кв. м, представляващо част от сграда с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.7.107.2. с предназначение на сградата – административна, делова сграда, брой етажи – един, цялата със застроена площ 237,00 кв. м, разположена в поземлен имот с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.7.107, с административен адрес: гр. Русе,  ул. „Котовск“ №8, предмет на АЧОС №7747/01.04.2016 г., което се отдава под наем като склад, с начална тръжна месечна наемна цена – 36,00 лв. (тридесет и шест лева) без включен ДДС, стъпка на наддаване - 3,00 лв. (три лева) и депозит за участие 180,00 лв. (сто и осемдесет лева).

1.5. Отдаване под наем за срок от пет години на помещение с площ 70,00 кв. м, представляващо южна част от сграда с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.7.273.1 с предназначение на сградата – административна, делова сграда, брой етажи – един, цялата със застроена площ 234,00 кв. м, разположена в поземлен имот с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.7.273, с административен адрес: гр. Русе,  ул. „Котовск“ №6, предмет на АЧОС №7743/25.03.2016 г., което се отдава под наем като склад, с начална тръжна месечна наемна цена – 65,00 лв. (шестдесет и пет лева) без включен ДДС, стъпка на наддаване – 6,00 лв. (шест лева) и депозит за участие 325,00 лв. (триста двадесет и пет лева).

1.6. Отдаване под наем за срок от пет години на сграда със застроена площ 102,00 кв. м, с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.2.2044.4 с предназначение на сградата – сграда за битови услуги, брой етажи – един, разположена в поземлен имот с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.2.2044, с административен адрес: гр. Русе, бул. „Цар Освободител“ №64, предмет на АЧОС №7551/12.10.2015 г., която се отдава под наем като склад, с начална тръжна месечна наемна цена – 90,00 лв. (деветдесет лева) без включен ДДС, стъпка на наддаване – 9,00 лв. (девет лева) и депозит за участие 450,00 лв. (четиристотин и петдесет лева).

1.7. Отдаване под наем за срок от пет години на самостоятелен обект в сграда с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.2.5512.1.7, със застроена площ на самостоятелния обект – 100,00 кв. м, с предназначение за обществено хранене, брой нива на обекта – едно, разположен в сграда с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.2.5512.1, ситуирана в поземлен имот с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.2.5512, с административен адрес гр. Русе, бул. „Цар Фердинанд“ №3А, ет. -1, предмет на АЧОС 6675/ 09.04.2012 г., отдаван под наем като заведение, с начална тръжна наемна цена – 950,00 лв. (деветстотин и петдесет лева) без ДДС, стъпка на наддаване – 90,00 лв. (деветдесет лева) и депозит за участие – 1900,00 лв. (хиляда и деветстотин лева).

2. Определям вид на търга – публичен с явно наддаване.

3. За тръжната документация за всеки от обектите, се заплаща цена от 42,00 лв. (Четиридесет и два лева) с включен ДДС в ТБ „ИНВЕСТБАНК“ АД – клон Русе, намиращ се в Центъра на информационно и административно обслужване на Община Русе или по банков път, в полза на Община Русе, по банкова сметка - IBAN BG96IORT73798400080000, вид на плащането 444000, банков код IORTBGSF.

Тръжната документация се закупува всеки работен ден от 09:00 часа на 30.10.2023 г. до 17:30 часа на 10.11.2023 г. и се получава от гише №2 „Общинска собственост и наеми“, в Центъра за информационно и административно обслужване – Община Русе, пл. „Свобода“ №6, гр. Русе.  

4. Оглед на обектите, се извършва всеки работен ден, от 10:00 часа на 30.10.2023 г. до 15:00 часа на 10.11.2023 г. след предварително съгласуване и в присъствието на служител от отдел „Търговия, наемни отношения и защита на потребителите“ към дирекция „Управление на собствеността“ при Община Русе.

5. Депозит за допускане до участие в тръжната процедура, за всеки обект поотделно, изчислен съобразно чл. 50, ал. 2, т. 5 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет - Русе, се внася след закупуване на тръжна документация, до 17:00 часа на 17.11.2023 г., по набирателна сметка на Община Русе: BG37IORT73793300030000, открита в ТБ ”Инвестбанк”АД.

6. Подаване на документите се извършва до Кмета на Община Русе в запечатан, непрозрачен плик, от 09:00 часа на 30.10.2023 г. до 17:30 часа на 17.11.2023 г. на гише №2 ”Общинска собственост и наеми” в Центъра за административни услуги и информация при Община Русе, пл. „Свобода” №6, гр. Русе.

7. При липса на интерес към провеждането на търга, или неявяване на кандидати, повторен публичен търг с явно наддаване да се проведе на 18.01.2024 г. от 13:30 ч. в Заседателната зала на Община Русе, ет. 3, пл. „Свобода“ №6, гр. Русе.

8. За допълнителна информация - Община Русе, вход от ул. „Борисова“, ет. 2, стая № 201, отдел ТНОЗП, към дирекция УС, тел. 082/881-667.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Търгове и конкурси"

всички >

https://www.livechatalternative.com/