Пропускане до съдържанието на страницата

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти на 15.09.2023 г. от 13:30 ч.

понеделник, 21 август 2023

О  Б  Щ   И  Н  А       Р  У  С  Е

На основание чл. 51, ал. 1, чл. 51, ал. 3 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе и Заповед №РД-01-2747 от 18.08.2023 г. на Кмета на Община Русе,

 

О Б Я В Я В А:

1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти – публична общинска собственост на 15.09.2023 г. от 13:30 ч. в Община Русе, пл. Свобода №6, ет. 3, Заседателна зала.

2. Индивидуализация на обектите – предмет на тръжната процедура:

2.1. Отдаване под наем за срок от пет години на част от терен – публична общинска собственост - за поставяне на преместваем обект - павилион за търговска дейност, с площ 35,11 кв. м, находящ се в урегулиран поземлен имот (УПИ) XI-312, в кв. 28 по плана на с. Басарбово, ЕКАТТЕ 02796, Община Русе, с административен адрес с. Басарбово, Община Русе, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ №66А, описан в АПОС №7428/23.04.2015 г., с начална тръжна месечна наемна цена – 111,00 лв. (Сто и единадесет лева) без включен ДДС, стъпка на наддаване – 11,00 лв. (Единадесет лева) и депозит за участие – 555,00 лв. (Петстотин петдесет и пет лева).

2.2. Отдаване под наем за срок от пет години на част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – павилион за продажба на цветя №6, находящ се в гр. Русе, ЦГЧ, между сградата на Община Русе и ж. бл. “Ларго“, с площ от 6,00 кв. м, с начална тръжна месечна наемна цена – 95,00 лв. (Деветдесет и пет лева) без включен ДДС, стъпка на наддаване 9,00 лв. (Девет лева) и депозит за участие – 475,00 лв. (Четиристотин седемдесет и пет лева).

2.3. Отдаване под наем за срок от седем години на част от терен – публична общинска собственост, ПИ 63427.2.5687 - за поставяне на преместваем обект павилион за продажба на напитки, с размери 5,00/ 4,00 м, заедно с прилежаща площ за разполагане на маси, столове, чадъри (или тенти), с размери 6,00/ 10,00 м, с обща площ на отдаваната част от терен 80,00 кв. м, находящ се в гр. Русе, Зона „К“ (Крайбрежна) – гр. Русе, в близост до пешеходен надлез към кея (Вития мост), съобразно предвижданията на Обща схема за Зона „К“ (Крайбрежна) – гр. Русе, одобрена с Решение №1134, приета с Протокол №43/ 13.12.2022 г. на Общински съвет – Русе, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 633,00 лв. (Шестстотин тридесет и три лева) без включен ДДС, стъпка на наддаване – 63,00 лв. (Шестдесет и три лева) и депозит за участие – 3165,00 лв. (Три хиляди сто шестдесет и пет лева).

2.3.1 Спечелилият тръжната процедура участник-наемател се задължава да постави за своя сметка преместваемите обекти - павилион за продажба на напитки, както и да усвои прилежащата площ с разполагане на маси, столове, чадъри (или тенти), съобразно специфичните правила към Обща схема за Зона „К“ (Крайбрежна) – гр. Русе, одобрена с Решение №1134, приета с Протокол №43/ 13.12.2022 г. на Общински съвет – Русе, спазвайки проекта за „Индивидуален дизайн на павилиони“ с обяснителната записка към същия, неразделна част от настоящата заповед, разрешителния режим за поставяне на преместваеми обекти съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ) и Наредба №7 на Общински съвет  Русе.

2.3.2. Спечелилият тръжната процедура участник-наемател поема финансов ангажимент за облагородяване на градска среда към Община Русе в размер на 3500,00 лв. годишно за всяка година от срока на действие на договора за наем. Паричните средства да бъдат предоставяни в полза на Община Русе, едностранно от наемателя по банкова сметка на Община Русе, при условия уговорени в договора за наем.

3. Вид на търга – публичен с явно наддаване.                                

4. За тръжната документация за всеки един отделен обект се заплаща цена 42,00 лв. с включен ДДС по банковата сметка на Община Русе: IBAN BG96IORT73798400080000, вид на плащане 444000, банков код IORTBGSF или в ТБ ”Инвестбанк”АД - клон Русе, намиращ се в Центъра за информационно и административно обслужване на Община Русе, пл. ”Свобода” №6, гр. Русе, от 09,00 часа на 23.08.2023 г. до 17,30 часа на 08.09.2023 г. и да се получава всеки работен ден от гише №2 към Центъра за информационно и административно обслужване - Община Русе, пл. „Свобода” №6, гр. Русе.

5. Оглед на обектите, общинска собственост, се извършва при желание на кандидатите всеки работен ден от 10,00 часа на 23.08.2023 г. до 15,00 ч. на 08.09.2023 г. след предварително съгласуване с отдел “Търговия, наемни отношения и защита на потребителите” и в присъствието на служител от отдела.

6. Депозит за допускане до участие в тръжната процедура за отдаване под наем, се внася след закупуване на тръжна документация, до 17,00 часа на 13.09.2023 г., по набирателната сметка на Община Русе: BG37IORT73793300030000 – ТБ „Инвестбанк” АД.

7. Подаване на документите от кандидатите се извършва до Кмета на Община Русе, в запечатан, непрозрачен плик, от 09,00 часа на 23.08.2023 г. до 17,30 часа на 13.09.2023 г. на гише №2 в Центъра за информационно и административно обслужване на Община Русе, пл. „Свобода” №6, гр. Русе.     

8. При липса на интерес към провеждането на търга или поради неявяване на кандидати, повторен публичен търг с явно наддаване да се проведе на 25.10.2023 г. от 13,30 часа в Заседателна зала на Община Русе, пл. „Свобода“ №6, гр. Русе, трети етаж.

За допълнителна информация: Община Русе, вход от ул. „Борисова“, ет. 2, стая №201, отдел „Търговия,наемни отношения и защита на потребителите“, към дирекция „Управление на собствеността”,  тел. 0882/898-616.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/