Пропускане до съдържанието на страницата

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти публична общинска собственост

петък, 17 юни 2022

О  Б  Щ   И  Н  А       Р  У  С  Е

На основание чл. 51, ал. 1, чл. 51, ал. 3 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе и Заповед №РД-01-1807 от 17.06.2022 г. на Зам.-кмет на Община Русе по „Икономика и международно сътрудничество“,

О Б Я В Я В А:

1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти – публична и частна общинска собственост на 13.07.2022 г. от 13:30 ч. в Община Русе, пл. Свобода №6, ет. 3, Заседателна зала.

2. Индивидуализация на обектите – предмет на настоящата тръжна процедура за отдаване под наем:

2.1. Отдаване под наем за срок от пет години на част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – павилион за кафе-бар, с площ 27,00 кв. м, в гр. Русе, ж. к. „Възраждане“, ул. „Митрополит Григорий“, срещу бл. „Тулча“, т. 481 от Общата схема за поставяне на преместваеми обекти на територията на гр. Русе, с начална тръжна месечна наемна цена – 154,00 лв. (Сто петдесет и четири лева) без включен ДДС, стъпка на наддаване – 15,00 лв. (Петнадесет лева) и депозит за участие – 770,00 лв. (Седемстотин и седемдесет лева).

2.2. Отдаване под наем за срок от пет години на част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – щанд за сладолед, ядки, пуканки и царевица, с площ 2,00 кв. м, в гр. Русе, Парк на младежта, до заведение „Кенор“, елемент на ПУП за Парк на младежта в гр. Русе, с начална тръжна месечна наемна цена – 112,00 лв. (Сто и дванадесет лева) без включен ДДС, стъпка на наддаване  11,00 лв. (Единадесет лева) и депозит за участие – 560,00 лв. (Петстотин и шестдесет лева).

2.3. Отдаване под наем за срок от пет години на част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – павилион за продажба на вестници, списания и пакетирани стоки, с площ 2,40 кв. м, в гр. Русе, ж. к. „Здравец - изток”, ул. „Рига” и ул. „Будапеща“, т. 1524 от Общата схема за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ на територията на гр. Русе, с начална тръжна месечна наемна цена – 28,00 лв. (Двадесет и осем лева) без включен ДДС, стъпка на наддаване – 2,00 лв. (Два лева) и депозит за участие – 140,00 лв. (Сто и четиридесет лева).

2.4. Отдаване под наем за срок от пет години на част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – павилион за продажба на вестници и списания, с площ 2,00 кв. м, в гр. Русе, ж. к. „Родина“, ул. „Чипровци“, т. 4475 от Общата схема за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ на територията на гр. Русе, с начална тръжна месечна наемна цена – 23,00 лв. (Двадесет и три лева) без включен ДДС, стъпка на наддаване – 2,00 лв. (Два лева) и депозит за участие – 115,00 лв. (Сто и петнадесет лева).

2.5. Отдаване под наем за срок от пет години на част от терен - публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – павилион за заведение за обществено хранене, с площ 19,62 кв. м, в гр. Русе, ж. к. „Възраждане-Юг“, ул. „Тулча“, срещу покрития пазар, т. 1403 от Общата схема за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ на територията на гр. Русе, с начална тръжна месечна наемна цена – 112,00 лв. (Сто и дванадесет лева) без включен ДДС, стъпка на наддаване – 11,00 лв. (Единадесет лева) и депозит за участие – 560,00 лв. (Петстотин и шестдесет лева).

2.6. Отдаване под наем за срок от пет години на част от терен - публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – павилион за продажба на цветя №6, с площ от 6,00 кв. м, в гр. Русе, ЦГЧ, при градинката на ул. „Хан Крум“, пред Младежкия център, с начална тръжна месечна наемна цена – 95,00 лв. (Деветдесет и пет лева) без включен ДДС, стъпка на наддаване – 9,00 лв. (Девет лева) и депозит за участие – 475,00 лв. (Четиристотин седемдесет и пет лева).

2.7. Отдаване под наем за срок от пет години на част от терен - публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – павилион за продажба на цветя №8, с площ от 6,00 кв. м, в гр. Русе, ЦГЧ, при градинката на ул. „Хан Крум“, пред Младежкия център, с начална тръжна месечна наемна цена – 95,00 лв. (Деветдесет и пет лева) без включен ДДС, стъпка на наддаване – 9,00 лв. (Девет лева) и депозит за участие – 475,00 лв. (Четиристотин седемдесет и пет лева).

2.8. Отдаване под наем за срок от пет години на част от терен - публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – павилион за продажба на цветя №9, находящ се в гр. Русе, ЦГЧ, между сградата на Община Русе и ж. бл. “Ларго“, с площ от 6,00 кв. м, с начална тръжна месечна наемна цена – 95,00 лв. (Деветдесет и пет лева) без включен ДДС, стъпка на наддаване – 9,00 лв. (Девет лева) и депозит за участие – 475,00 лв. (Четиристотин седемдесет и пет лева).

2.9. Отдаване под наем за срок от пет години на част от терен - публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – павилион за продажба на цветя №6, находящ се в гр. Русе, ЦГЧ, между сградата на Община Русе и ж. бл. “Ларго“, с площ от 6,00 кв. м, с начална тръжна месечна наемна цена – 95,00 лв. (Деветдесет и пет лева) без включен ДДС, стъпка на наддаване – 9,00 лв. (Девет лева) и депозит за участие – 475,00 лв. (Четиристотин седемдесет и пет лева).

2.10. Отдаване под наем за срок от пет години на част от терен - публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – павилион за продажба на цветя №7, находящ се в гр. Русе, ЦГЧ, между сградата на Община Русе и ж. бл. “Ларго“, с площ от 6,00 кв. м, с начална тръжна месечна наемна цена – 95,00 лв. (Деветдесет и пет лева) без включен ДДС, стъпка на наддаване – 9,00 лв. (Девет лева) и депозит за участие – 475,00 лв. (Четиристотин седемдесет и пет лева).

2.11. Отдаване под наем за срок от пет години на част от терен - публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – павилион за бърза закуска, с площ от 9,00 кв. м, в гр. Русе, на ул. „Проф. Д. Баларев“, т. 2487 от Общата схема за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ на територията на гр. Русе, с начална тръжна месечна наемна цена – 69,00 лв. (Шестдесет и девет лева) без включен ДДС, стъпка на наддаване – 6,00 лв. (Шест лева) и депозит за участие – 345,00 лв. (Триста четиридесет и пет лева).

2.12. Отдаване под наем за срок от пет години на част от терен – частна общинска собственост, ПИ 63427.7.165, за поставяне на преместваем обект – павилион за продажба на цветя и сувенири, находящ се в гр. Русе, ж. к. "Здравец", ул. "Захари Стоянов", с площ 20,58 кв. м, т. 125 от Общата схема за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ на територията на гр. Русе, с начална тръжна месечна наемна цена – 79,00 лв. (Седемдесет и девет лева) без включен ДДС, стъпка на наддаване – 7,00 лв. (Седем лева) и депозит за участие – 395,00 лв. (Триста деветдесет и пет лева).

2.13. Отдаване под наем за срок от пет години на преместваем обект – частна общинска собственост – павилион за заведение с продажба на алкохол, с площ от 75,00 кв. м, в гр. Русе,  ул. „Балкан“ №24, т. 1710 от Общата схема за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ на територията на гр. Русе, с начална тръжна месечна наемна цена – 426,00 лв. (Четиристотин двадесет и шест лева) без включен ДДС, стъпка на наддаване – 42,00 лв. (Четиридесет и два лева) и депозит за участие – 2130,00 лв. (Две хиляди сто и тридесет лева).

3. Вид на търга – публичен с явно наддаване.                                 

4. За тръжната документация за всеки един отделен обект от т. 2.1. до т. 2.13. да се заплаща цена 42,00 лв. (Четиридесет и два лева) с включен ДДС по банковата сметка на Община Русе: IBAN BG96IORT73798400080000, вид на плащане 444000, банков код IORTBGSF или в ТБ ”Инвестбанк”АД - клон Русе, намиращ се в Центъра за информационно и административно обслужване на Община Русе, пл. ”Свобода” №6, гр. Русе, от 09,00 часа на 20.06.2022 г. до 17,30 часа на 01.07.2022 г. и да се получава всеки работен ден от гише №2 към Центъра за информационно и административно обслужване - Община Русе, пл. „Свобода” №6, гр. Русе.

5. Оглед на обектите, общинска собственост, описани от т. 2.1. до т. 2.13., да се извършва при желание на кандидатите всеки работен ден от 10:00 часа на 20.06.2022 г. до 15,00 ч. на 01.07.2022 г. след предварително съгласуване с отдел “Търговия, наемни отношения и защита на потребителите” и в присъствието на служител от отдела.

6. Депозит за допускане до участие в тръжната процедура за отдаване под наем на всеки конкретен обект поотделно, установен по размер от т. 2.1. до т. 2.13., се внася след закупуване на тръжна документация, до 17,00 часа на 08.07.2022 г., по набирателната сметка на Община Русе: BG37IORT73793300030000 – ТБ „Инвестбанк” АД.

За депозит се приема парична вноска в посочения размер, преведена по посочената банкова сметка в установения срок. Не се допускат до участие в публичен търг с явно наддаване кандидати, които не са внесли депозит за участие в търга за отдаване под наем на съответния обект, посочен от т. 2.1. до т. 2.13., за който кандидатства участникът, в размера, в срока и по банковата сметка.

7. Подаване на документите от кандидатите се извършва до Кмета на Община Русе, в запечатан, непрозрачен плик, от 09:00 часа на 20.06.2022 г. до 17,30 часа на 08.07.2022 г. на гише №2 в Центъра за информационно и административно обслужване на Община Русе, пл. „Свобода” №6, гр. Русе.               

Върху плика се отбелязват наименованието на участника и седалище, когато кандидатът е търговец или юридическо лице, респ. трите имена и постоянен адрес за кандидатите - физически лица и предметът на публичния търг с явно наддаване.

При приемане на плика длъжностното лице отбелязва датата и часа на подаването.

Допълнения или изменения в предадени вече документи не се допускат.

8. Публичният търг с явно наддаване да се проведе на 13.07.2022 г. от 13:30 часа в Заседателна зала на Община Русе, пл. „Свобода“ №6, гр. Русе, етаж 3.

При липса на интерес към провеждането на търга или поради неявяване на кандидати, повторен публичен търг с явно наддаване да се проведе на 31.08.2022 г. от 13,30 часа в Заседателна зала на Община Русе, пл. „Свобода“ №6, гр. Русе, трети етаж.

 

 

 

 

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/