Пропускане до съдържанието на страницата

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на тридесет броя преместваеми обекти – частна общинска собственост

сряда, 01 ноември 2023

О  Б  Щ   И  Н  А       Р  У  С  Е

 

На основание чл. 51, ал. 1, във връзка с чл. 51, ал. 3 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, в изпълнение на Заповед №РД-01-3595 от 31.10.2023 г. на Димитър Недев, Зам.-кмет на Община Русе, изпълняващ длъжността Кмет на Община Русе,

 

О Б Я В Я В А:

 

1. Публичен търг с явно наддаване на 24.11.2023 г. от 13,30 часа в Община Русе, пл. Свобода 6, етаж 3, Заседателна зала, за отдаване под наем за срок от 12.02.2024 г. до 05.03.2024 г. включително, на следните обекти:

1.1. Тридесет броя преместваеми обекти – частна общинска собственост поотделно – павилиони за търговска дейност, с номера 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 и 30, всеки с размери 2,00/2,00 м. и с площ 4,00 кв. м, монтирани в гр. Русе, зона „Б“, пл. „Свобода“, съгласно подробна схема по чл. 56 от ЗУТ, утвърдена от Главния архитект на Община Русе на 11.10.2023 г. и Разрешение за поставяне №329/ 11.10.2023 г. на Главния архитект на Община Русе, в организиран в посочения период Мартенски базар, с начална тръжна наемна цена за всеки отделен павилион - 276,00 лв. без включен ДДС за целия посочен по-горе период, стъпка на наддаване за всеки павилион, определена съобразно чл. 50, ал. 2, т. 4 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост - 27,00 лв. и депозит за допускане до участие в тръжната процедура за отдаване под наем на всеки отделен павилион, изчислен съобразно чл. 50, ал. 2, т. 5 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост – 552,00 лв.;

2. Вид на търга - публичен с явно наддаване.                                                                  

3. Закупуване на тръжната документация - за всеки един отделен обект се заплаща цена 42,00 лв. с включен ДДС по банковата сметка на Община Русе: IBAN BG96IORT73798400080000, вид на плащане 444000, банков код IORTBGSF или в ТБ ”Инвестбанк” АД - клон Русе, намиращ се в Центъра за информационно и административно обслужване на Община Русе, пл. ”Свобода” №6, гр. Русе, от 09,00 часа на 06.11.2023 г. до 17,30 часа на 17.11.2023 г. и се получава всеки работен ден от гише №2 към Центъра за информационно и административно обслужване - Община Русе, пл. „Свобода” №6, гр. Русе.

4. Оглед на обектите - всеки работен ден от 10,00 часа на 06.11.2023 г. до 15,00 ч. на 17.11.2023 г. след предварително съгласуване с отдел “Търговия, наемни отношения и защита на потребителите” и в присъствието на служител от отдела.

5. Депозит за допускане до участие в тръжната процедура за отдаване под наем на всеки конкретен обект поотделно, се внася след закупуване на тръжна документация, до 17,00 часа на 22.11.2023 г., по набирателната сметка на Община Русе: BG37IORT73793300030000 – ТБ „Инвестбанк” АД.

6. Подаване на документите, в запечатан, непрозрачен плик, от 09,00 часа на 06.11.2023 г. до 17,30 часа на 22.11.2023 г. на гише №2 в Центъра за информационно и административно обслужване на Община Русе, пл. „Свобода” №6, гр. Русе.        

7. При липса на интерес към провеждане на търга, повторен публичен търг с явно наддаване ще се проведе на 05.01.2024 г. от 13,30 ч. в Община Русе, пл. Свобода 6, ет. 3, Заседателна зала.

За допълнителна информация: Община Русе, вход от ул.Борисова, ет. 2, стая №201, отдел „ТНОЗП“, тел. 082/881-667.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Търгове и конкурси"

всички >

https://www.livechatalternative.com/