Пропускане до съдържанието на страницата

Публичен търг с явно наддаване за продажба на незастроен поземлен имот

четвъртък, 02 февруари 2023

О Б Щ И Н А   Р У С Е

 

В изпълнение на Заповед  № РД-01-276/27.01.2023г.  на  Заместник-кмета  на  Община Русе, упълномощена съгласно Заповед №РД-01-3578/05.12.2019 г. на Кмета на Община Русе, изменена със Заповед №РД-01-3628/10.12.2019 г. на Кмета на Община Русе и  Решениe №1049, прието с Протокол №39/13.09.2022 г. на Общински съвет – Русе

 

О Б Я В Я В А:

1. Публичен търг с явно наддаване на 24.02.2023г. от 15,00 часа в сградата на Община Русе, пл. „Свобода” № 6, ет. 3, Заседателна  зала, по реда на Наредба №1 за общинската собственост на Общинския съвет – Русе, за продажба на незастроен поземлен имот – частна общинска собственост, представляващ незастроен поземлен имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 63427.7.30 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, с адрес: град Русе, кв. "Здравец", ул. “Петрохан" №59-Б, с площ от 380 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: кв. 657, парцел: XI-30, предмет на Акт №10645/17.11.2022 г. за частна общинска собственост, вписан под №116, том 42, н.д. 8721, дв.вх.рег. №14421, вх. рег. № 14897/18.11.2022г. по описа на Служба по вписванията – град Русе към Агенция по вписванията, с начална тръжна продажна цена 100 500,00 лева (сто хиляди и петстотин лева), без дължими данъци и такси.

Дължимите данъци и такси, се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия участник-купувач.

2. Вид на търга – публичен с явно наддаване.

            3. Стъпката на наддаване при провеждане на търга е в размер на 5000,00 (пет хиляди) лева

            4. Депозитът за участие в търга е в размер на 15 000,00 (петнадесет хиляди) лева и се внася по набирателна сметка BG 37 IORT 7379 3300 0300 00 на Община Русе в ТБ  “ИНВЕСТБАНК” АД – клон Русе до 17,00 часа на 17.02.2023 г., след закупуване на  тръжна документация. За депозит се приема парична вноска в установения размер преведена по посочената банкова сметка в установения срок.

5. Време за оглед на имота – оглед на имот се извършва след закупуване на тръжна документация, съгласуван с отдел „Общинска собственост и земеделие” до 17,00 часа на 17.02.2023 г.

6. За получаване на тръжна документация се заплаща цена от 60,00 лева, без включен ДДС по банкова сметка BG 96 IORT 7379 840008 с вид на плащане: 444000 на Община Русе в ТБ „ИНВЕСТБАНК” АД – клон РУСЕ. Тръжната документация се получава от Информационния център на Община Русе, сектор „Общинска собственост и наеми”, площад „Свобода” №6, след заплащане на цената всеки работен ден от 03.02.2023 г. до 17.02.2023 г., включително до 17,00 часа.    

7. Срок за подаване на документите за участие в търга – 17.02.2023 г. до 17,00 часа.     

            За допълнителна информация – телефон: 082/881742, стая  № 602, етаж 6, Община Русе, пл. „Свобода” № 6 /входа към ул. „Борисова”/.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Търгове и конкурси"

всички >

https://www.livechatalternative.com/